استپ بلوک (استپ ريسيو)

يکى ديگر از انواع فنون دفاعى در مقابل ضربه‌هاى حمله‌اى است که مراحل و کليات نحوهٔ اجراء آن مشابه فن بلوک است، اما بايد در لحظه‌ٔ تماس توپ با راکت، راکت را کمى به عقب بکشيد تا از فشار توپ و سرعت برگشت آن کم شود. با انجام اين عمل ريتم عادى رفت و برگشت توپ به هم مى‌خورد و يک برگشتِ غيرقابل انتظار به‌طرف حريف فرستاده مى‌شود.

آموزش دراپ شات (Drop Shot)

اين فن غالباً در مقابل بازيکنان دفاعى دور از ميز به‌کار برده مى‌شود زيرا توپ‌هاى کات دور از ميز اولاً دراى پيچ زيرى است و ثانياً وقتى روى ميز حرف فرود مى‌آيد، حرکت انتقالى کمى دارد و به خوبى مى‌توان روى آن فن دراپ شات را اجراء کرد.


معنى تحت‌اللفظى اين فن ”انداختن توپ کوتاه پشت تور“ است که هم با فورهند و هم با بک‌هند قابل اجراء است.


نحوهٔ اجراء آن شبيه کات توى ميز است و لازم است به توپ بلافاصله بعد از برخود با ميز (قبل از اوج) و با صفحهٔ راکت باز و با استفاده از مچ ضربه بزنيد و توپ را کوتاه و پشت تور، روى ميز حريف بفرستيد. (شکل زير) يک دراپ شات وقتى مؤثر و مفيد است که اولاً به‌طور آنى و سريع انجام شود و ثانياً، آنقدر کوتاه باشد که حريف به آن نرسد و حداقل دوبار روى ميز حريف فرود آيد.


لى چن شى در حال زدن دراپ شات
لى چن شى در حال زدن دراپ شات

روش‌هاى تمرينى دراپ شات

- تمرين لوپ ـ دراپ شات:

پس از يک سرويس بلند، يک لوپ با نيروى متوسط به ناحيهٔ فورهند يار مقابل بزنيد. يار توپ را با کات دور از ميز برگشت مى‌دهد؛ شما به‌طور ناگهانى و قبل از اوج توپ را با يک دراپ شات کوتاه برگشت دهيد. يار سريع به جلو مى‌آيد و توپ را برگشت مى‌دهد و شما دوباره با اجراء لوپ و برگشت کات دور از ميز حريف مجدداً دراپ شات زده و حرکت را تکرار کنيد.


- تمرين سرويس کوتاه ـ دراپ شات:

يار مقابل سرويس‌هاى کوتاه پيچ زيرى را پى در پى در ناحيهٔ فورهند يا بک‌هند شما مى‌زند، شما هم، به‌طور ناگهانى و قبل از اوج، توپ‌ها را با دراپ شات جواب دهيد.

پاس بلند (Lobbiny)

پاس بلند تنها فن دفاعى است که حرکت دست در آن از پائين به بالا انجام مى‌شود و غالباً با کمى پيچ روئى همراه است (۱). با اينکه کاربردِ اصلى اين فن در برگشت دادن فن تک است، اما اغلب بازيکنان وقتى به ناچار، توسط ضربهٔ حريف، از ميز دور مى‌شوند و يا حريف نسبت به آنها ضعف نشان مى‌دهد، از اين فن استفاده مى‌شود.


(۱) . برخى از بازيکنان حرفه‌اى، توپ‌هائى را که با زاويه‌ٔ زياد و دور از ميز براى آنها زده مى‌شود با پاس بلند با پيچ پهلوئى و بعضاً با پيچ زيرى برگشت مى‌دهند که اين کار از نظر روانى روى حريف تأثيرگذار است و او را مرتکب اشتباه مى‌کند.


نحوهٔ اجراء، پاس بلند مانند فن ‌هاى لوپ است، ولى براى اجراء بهتر، لازم است در فاصله‌اى حدود ۳ متر از ميز بايستيد و با خم کردن زانوها و بالاتنه، راکت را با زاويهٔ باز، وقتى توپ در دومين مرحلهٔ بعد از اوج قرار گرفت، به توپ بکشيد. حرکت وسيع دست به‌طرف بالا و جلو و استفاده از تمام بدن، توپ را با ارتفاع زياد نزديک به خط انتهائى ميز حريف (لبهٔ ميز حريف) فرود مى‌آورد (شکل زير).فرود پاس بلند نزديک به لبهٔ ميز حريف، او را مجبور به عقب رفتن از ميز مى‌کند و تأخير در ضربه‌ٔ بعد را موجب مى‌شود که اين امر به شما فرصت کافى را براى اجراء بهتر پاس بلند بعدى مى‌دهد و موجب مى‌شود حريف نتواند با قدرت به توپ ضربه بزند.

روش‌هاى تمرينى پاس بلند

چون مهم‌ترين اشتباهى که، اغلب، هنگام اجراء پاس بلند روى مى‌دهد، آن است که اعمال حرکتى، بسيار بى‌تحرک انجام مى‌شوند، بنابراين بايد هنگام انجام روش‌هاى تمرينى حتماً به حرکت وسيع بدن (پائين و بالا بردن بدن) توجه کنيد. ضمناً کليهٔ تمرين‌ها را ابتدا با فورهند و سپس با بک‌هند انجام دهيد.


- تمرين ضمن رها کردن توپ روى زمين:

در فاصلهٔ ۲ تا ۳ مترى از ميز قرار بگيريد، توپ را از ارتفاع کمر روى زمين رها کنيد و بعد از بلند شدن، آن را با اجراء پاس بلند، با ارتفاع زياد از بالاى تور، روى ميز حريف بفرستيد.


- تمرين با يار مقابل با توپ زياد:

يار مقابل نزديک ميز مى‌ايستد و پى در پى توپ‌هاى داخل ظرف را روى ميز رها مى‌کند و وقتى توپ‌ها به اوج جهش رسيد، با زدن تک فورهند‌ توپ را به‌طرف شما مى‌فرستد شما هم در فاصلهٔ حدوداً ۳ متر از ميز بايستيد و با اجراء پاس بلند، توپ‌ها را روى ميز يار برگشت دهيد.


- تمرين با يار، همراه با ضربه‌هاى کنترلى:

يار تمرينى ضربه‌هاى کنترلى مى‌زند و شما آنها را با پاس بلند برگشت مى‌دهيد. در اين تمرين سعى کنيد توپ‌هاى شما با ارتفاع هرچه بيشتر، نزديک به خطِ انتهائى ميز حريف فرود آيد.


- تمرين با يار، همراه با ضربه‌هاى تک:

يار تمرينى ضربه‌هاى تک (حمله) مى‌زند، شما هم آنها را به‌صورت پاس بلند برگشت مى‌دهيد. بعد از آنکه تسلط کافى در اجراء صحيح و کامل پاس بلند به‌دست آوريد، بهتر است انتهاى ميز حريف را جدول‌بندى و آنها را هدف‌گيرى کنيد و پاس بلندها را با کمى پيچ روئى در مناطق مشخص فرود آوريد.