- ويژگى‌هاى اصلى فنون دفاعى:

در تمامى فنون دفاعى (به غير از پاس بلند)، حرکت دستِ ضربه زننده، از بالا به پائين و جلو است. هرچه فاصلهٔ بازيکن از ميز بيشتر باشد ميدان حرکت دست او وسيع‌تر و نيز به همان ميزان بيشتر، از بالا به پائين انجام مى‌شود. نکته‌ٔ مهم و اصلى در مورد کيفيت چنين ضربه‌هائى اين است که حرکت دستِ بازيکن در مراحل قبل از ضربه، هنگام ضربه و بعد از ضربه صحيح باشد. مسلماً نمى‌توان هر ضربه‌اى را از نظر تکنيکى به‌طور کامل و دلخواه انجام داد، زيرا سرعت زياد توپ حريف و حرکت خودِ بازيکن باعث مى‌شود که او از ضربه‌هائى استفاده کند که از نظر فنى کاملاً ايده‌آل نيستند.

آموزش بلوک (Blocking)

اولين فن دفاعى پيشرفته که در مقابل ضربه‌هاى حمله‌اى، به‌ويژه در مقابل لوپ، کاربُرد زيادى دارد، بلوک است. مى‌توان گفت که آسان‌ترين راه براى دريافت لوپ، بلوک کردن آن مى‌باشد. اين فن را هم، مانند ساير فنون، مى‌توان با روى راکت و پشت راکت انجام داد. با اجراء اين فن، شما مى‌توانيد به توپ سرعت بدهيد (با اجراء بلوک کج) و يا سرعت توپ را کاهش دهيد (با اجراء بلوک انعکاسي) و ريتم بازى را تغيير دهيد. بنابراين اگر بتوانيد اجراء اين فن را به خوبى ياد بگيريد در بازى تسلط خوبى بر حريف به‌دست خواهيد آورد.

روش‌هاى بلوک کردن کردن ضربه‌ها

بلوک انعکاسى (Reflective Block)

بلوک انعکاسى با فورهند و بک‌هند تفاوت چندانى ندارد و به‌طور کلى، در بلوک انعکاسى مرحلهٔ بعد از ضربه وجود ندارد.


- مرحلهٔ قبل از ضربه:

وضعيت ايستادن شما پشت ميز بايد مشابه ايستادن به هنگام زدن ضربه‌هاى سادهٔ فورهند و بک‌هند باشد؛ منتهى کمى نزديکتر به ميز بايستيد. راکت را، با زاويهٔ بسته و در حالى که سر آن به‌طرف بالا و دستهٔ آن به‌طرف ميز باشد، نزديک به ميز جلوى توپ نگهداريد.


- مرحلهٔ هنگام ضربه:

راکت را در مرحلهٔ قبل از اوج، طورى جلوى توپ نگهداريد که در مسير اوليه بازگشت شود. هرچه ميزان پيچ دوئى توپ حريف زياد باشد، زاويهٔ راکت شما بايد بسته‌تر نگهداشته شود.


مرحلهٔ بعد از ضربه در بلوک انعکاسى وجود ندارد، زيرا راکت فقط جلوى توپ نگهداشته مى‌شود و توپ توسط نيروئى که حريف به آن وارد کرده برگشت داده مى‌شود.

بلوک کج (Deflective Block)

دو تفاوت عمده بين بلوک انعکاسى و بلوک کج وجود دارد، يکى وضعيت نگهداشتن راکت مقابل توپ، و ديگرى حرکت دست بعد از ضربه. در بلوک انعکاسى راکت را طورى جلوى توپ نگهداريد که سر راکت به‌طرف بالا باشد ولى در بلوک کج سر راکت به پهلو قرار مى‌گيرد. در بلوک انعکاسى مرحلهٔ بعد از ضربه وجود ندارد، اما در بلوک کج، دست (راکت) به‌طرف مسيرى که مى‌خواهيد توپ را برگشت دهيد، حرکت مى‌کند و به اين ترتيب، سرعت بيشترى پيدا مى‌کند.


در فراگيرى بلوک توصيه مى‌شود ابتدا بلوک انعکاسى را مد نظر قرار دهيد و پس از اينکه مهارت کافى در دريافت توپ‌هاى حمله‌اى حريف يا بلوک انعکاسى به‌دست آوريد، آنگاه در زمينهٔ بلوک کج نيز تمرينات يادگيرى را شروع نمائيد.

روش‌هاى تمرينى بلوک

تمرين با يار و با توپ زياد

يار مقابل، با يک ظرف پر از توپ، به‌طور پى در پى،توپ‌ها را روى ميز رها مى‌کند، وقتى به اوج رسيد درايو لوپ با نيروى متوسط در يک نقطه مى‌زند، شما هم، توپ‌ها را قبل اوج با بلوک انعکاسى برگشت دهيد.

تمرين با يار به‌طور کنترلى

يار مقابل پى در پى و با نيروى متوسط، درايو لوپ در يک نقطه مى‌زند، شما هم توپ‌ها را قبل از اوج، با بلوک انعکاسى برگشت دهيد.

تمرين با يار به‌طور کنترلى در دو نقطه

يار مقابل پى در پى و با نيروى متوسط، درايو لوپ از دو نقطه (يکى از گوشهٔ سمت راست و يکى از وسط ميز) به ناحيهٔ فورهند شما مى‌زند، شما هم با بلوک کج يک توپ را به وسط ميز و توپ بعدى را در گوشهٔ سمت فورهند او برگشت دهيد.

تمرين بلوک فورهند در حرکت

يار تمرينى ضربه‌هاى کنترلى را با فورهند، به‌طور متناوب، به‌طرف فورهند و بک‌هند شما مى‌فرستد و شما آنها را با انجام حرکت پا، فقط با فورهند بلوک کنيد.


پس از اينکه تا حدودى در اجراء بلوک با فورهند، آمادگى لازم را به‌دست آورديد، همين تمرينات را با بک‌هند نيز انجام دهيد.

هاف والى (Half Volley)

برخى از بازيکنان، به‌ويژه بازيکنانى که راکت تخته‌اى دارند، از نوعى بلوک که به آن هاف والى مى‌گويند، براى دريافت درايو لوپ‌هاى حريف، استفاده مى‌کنند. نحوهٔ اجراء هاف والى به اين صورت است که شما بايد همانند بلوک انعکاسى وضعيت بگيريد و در زمان قبل از اوج، ضربه بزنيد، اما در لحظهٔ تماس، راکت را با زاويهٔ باز (يا نزديک به عمود) به‌طرف پائين حرکت دهيد. در نتيجه توپ با برگشتى کوتاه و با پيچ زيرى دريافت مى‌شود.


اين فن هم مثل ساير فنون، هم با فورهند و هم با بک‌هند قابل اجراء است.


بازيکنانى که شيوهٔ راکت‌گيرى آنها به روش قلمى (پن هولدر) است و به‌ويژه چينى‌ها، از طرف بک‌هند، نوعى بلوک يا پيچ زيرى،که شبيه هاف والى است انجام مى‌دهند. البته راکت اين‌گونه بازيکنان غالباً داراى ابر نازک و رويهٔ دون است، که با آن بتوانند حمله‌هاى با پيچ روئى حريف را تحت کنترل خود درآورند.

روش‌هاى تمرينى هاف والى

روش‌هاى تمرينى براى اين فن همانند روش‌هاى تمرينى بخش بلوک است؛ با اين تفاوت که چون اجراء فن هاف والى مشکل‌تر از بلوک مى‌باشد، لذا بهتر است در تمرينات، يار مقابل توپ‌ها را با نيروى کمترى،نسبت به توپ‌هائى که براى اجراء بلوک مى‌فرستد، براى شما ارسال کند تا فرصت اجراء صحيح و کامل حرکت دست در هاف والى را داشته باشيد.