حافظه و مشاهده

۳-۴ ساله‌ها:

- بايد بتواند با نشان دادن سه تا چهار شى‌ء در يک زمان، فوراً آنها را مشاهده کند، بخاطر بياورد و نام ببرد.


- بايد بتواند قسمت حذف شده تصويرى آشنا را شناسايى کند.


۴-۶ ساله‌ها:

بايد بتواند با نشان دادن ۶ تا ۷ شيء در يک زمان، فوراً مشاهده کند، به خاطر بياورد و نام ببرد.


طبقه‌بندى

۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتواند طبقه‌بندى‌هاى ساده‌اى را براساس هريک از مفاهيم و يا ابعاد براى مثال، شکل يا رنگ انجام دهد.


۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتواند طبقه‌بندى‌هايى را براساس دو مفهوم يا بُعد، براى مثال، شکل و رنگ انجام دهد.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتوانند طبقه‌بندى‌هايى را براساس سه مفهوم، براى مثال، شکل، رنگ و اندازه انجام دهند.


پرورش توالى تفکر

۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتواند الگويى شامل ۳ تا ۴ شيء داده شده را تکرار کند.


۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتواند توالى منظمى را با استفاده از اشيا، تصاوير، داستان‌ها و حوادث دوباره توليد کرده، گسترش دهد.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتواند بصورت توالى مستقيم و معکوس تفکر کند.


استدلال و حل مسأله

۳-۴ ساله‌ها:

- بايد بتواند رابطه بين کل و جزء را در سطحى ساده درک کند.


- بايد بتواند تفکر خود را در جهت حل مسائل ساده هدايت کند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتواند رابطه کل و جزء را در يک سطح پيچيده‌تر درک کند.


- بايد بتواند تفکر خود را در جهت حل مسائل پيچيده‌تر هدايت کند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتواند رابطهٔ کل و جزء را در سطحى باز هم پيچيده‌تر از قبل درک کند.


- بايد بتواند مسائل را بيان کند و راه‌حل‌هاى مختلفى براى مسائل ساده پيدا کند.