تجهيزات آموزشى يا همان مواد و وسايل آموزشى به آن دسته ابزار و وسايلى گفته مى‌شود که در جريان ياددهى و يادگيرى باعث سهولت و بهترشدن اين فرايند مى‌شوند.