اسلايدها عبارت از تصاوير ترسيم‌شده بر روى يک صفحه شفاف و يا فيلم‌هاى مثبتى از عکس‌ها هستند که دراثر عبور نور از آنها تصوير را بر روى پرده و يا ديوار مقابل منعکس مى‌کنند.