آفتاب
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
http://www.mohme.gov.ir
معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان
http://www.fdo.ir
سازمان انتقال خون ایران
http://www.ibto.ir