در واقع فعالیت های درمانی در کشور از زمان ناصرالدین شاه و فعالیت دارالشفا سابقه دارد . اولین قانون مربوط به قانون طبابت مصوب 1290 می باشد .سال 1305 به عنوان سال ایجاد تشکیلات قانونی در ارتباط با فعالیت های بهداشتی و درمانی را می توان شناسایی نمود .تشکیل وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی – به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب 24/7/1364 صورت پذیرفت.