قلاب دوزى

قلاب دوزى و تکه دوزى
قلاب دوزى و تکه دوزى

اين هنر در گذشته در رشت بسيار رايج بوده است. در قلابدوزي، پارچه را که معمولاً به رنگ تيره و از جنس ماهوت بکار مى‌رود، به کارگاه مى‌بندند و با نخ شروع به قلابدوزى مى‌کنند. گاهى نيز از سکمه‌دوزى در کنار آن استفاده مى‌کنند. قلابدوزى مى‌تواند بدون تکه‌دوزى باشد؛ مى‌تواند با استفاده از تکه‌هاى مناسب در محل مشخص شده ايجاد شود و يا از شيوهٔ معرق‌کارى روى پارچه استفاده شود.

سکه‌دوزى

سکه‌دوزى در بلوچستان رايج است و شامل دوخت نوعى سکه روى روتختي، يا ديوار آويزهاست.

خوس‌دوزى

خوس دوزى ، بندرعباس
خوس دوزى ، بندرعباس

در اين شيوهٔ دوخت ستاره‌هايى بانخ نقده به‌وسيلهٔ قلاب روى پارچه تورى مى‌دوزند.

پولک‌دوزى

پولک به صفحات نازک و مدور فلزات مى‌گويند، که روى پارچه‌هاى با رنگ تيره و نازک دوخته مى‌شود. البته تنوع رنگى پارچه نيز در اين دوخت وجود دارد.

بخارادوزى

پرده بخارادوزى
پرده بخارادوزى

دوخت نخ‌هاى ابريشمى رنگين روى پارچه کتان و کرباس را بخارادوزى مى‌گويند.

اجيده‌دوزى

آجيده دوزى ، کرمان
آجيده دوزى ، کرمان

براى اين نوع دوخت، پارچه به‌صورت دولا و آستر دو طرف، الياف پنبه يا پشم قرار مى‌گيرد.

قيطان‌دوزى

قيطان نخ تابيده يا شکاف‌دارى است که روى شنل دوخته مى‌شود.