صادرات ايران به هلند

کالاهاى صادراتى ايران به هلند را مى‌توان در سه گروه عمده کشاورزى و دامپروري، صنايع دستى و مواد اوليه و معدنى طبقه‌بندى نمود. دربين اقلام مواد اوليه و معدني، صادرات مس، آلياژهاى مسى و انواع سنگ، عمده‌ترين ارقام را تشکيل مى‌دهند، (ارزش صادرات مس و آلياژهاى مسى بالاترين رقم صادرات غيرنفتى ايران را به هلند تشکيل مى‌دهند.)


درميان اقلام کشاورزى و دامپرورى نيز صادرات مو، کُرک، زيره، پسته تازه، کنسروماهى و حنا عمده‌ترين اقلام را دربر داشته است و در بخش صنايع دستي، صادرات قالى و قاليچه مهمترين اقلام صادراتى کشور به هلند را شامل مى‌گردد.

جدول مقدار و ارزش صادرات ايران به هلند برحسب نوع کالا در سال ۱۳۶۵

نوع کالا مقدار به کيلوگرم ارزش به ريال
رودهٔ گوسفند ۱۳۲۰ ۱،۲۲۴،۰۵۰
گل و غنچه گل ۱۵۲۰ ۱۰۶۴۰۰
پيازچه ۴۹۰۱۲ ۳،۲۶۹،۵۷۰
موسير ۹۰۰ ۹۰،۰۰۰
نارنگي ۱۰۴۵۱ ۱،۱۸۵،۹۰۰
گريپ‌فروت ۱۲۸۶۱ ۴۵۴،۴۴۰
ليموترش ۹۹۱ ۵۹،۴۶۰
پستهٔ تازه ۴۸،۷۷۵ ۱۲،۴۶۹،۷۴۲
خربزه ۱۲۳۴۵ ۲۴۶،۹۰۰
انار ۹۶۰ ۵۷،۶۰۰
زردآلو ۴۷،۳۵۰ ۵،۵۲۳،۰۰۰
ساير ميوه‌ها ۱۲۰ ۴۲۰۰۰
زيرهٔ سبز ۱۹۹،۳۶۸ ۱۵،۵۵۱،۲۹۲
گل گاوزبان ۱۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰
حنا ۴۴۰۰۰ ۵،۱۲۷،۵۰۰
کنسرو ماهي ۱۰۸۰۰۰ ۶،۶۳۹،۸۴۰
انواع سنگ ۴۶۰،۰۰۰ ۱۲۲،۹۵۷،۶۷۲
پشم با چربي ۲۱۷۴۸ ۱،۵۲۲،۳۶۰
ساير پشم‌ها ۳۳۰۶۳ ۲،۲۴۴،۴۱۰
کرک ۲۴۲۳۴ ۱۷،۶۳۷،۸۰۰
مو ۳۸۵،۳۸۵ ۲۲،۰۱۸،۸۵۰
پنبهٔ هيدروفيل ۱۲۵،۲۵۴ ۶،۷۳۴،۶۱۹
ساير پنبه‌ها ۱۰۰،۱۱۵ ۵،۳۸۱،۲۴۰
قالى و قاليچه ۵۲،۱۴۶،۹۸۸ ۲۲۳۰۲
گليم ۱۸۱،۷۵۰ ۹۸
قالى و قاليچهٔ گره‌خورده ۲۲۳۰۲ ۵۲،۱۴۶،۹۸۸
مواد سراميکي ۱۵۰۴ ۷۰۸۰۰
مس ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۴،۵۶۰،۰۰۰
آلياژهاى مسي ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۷،۵۷۵،۳۶۷