واردات ايران از هلند

در مقايسه با بسيارى از کشورهاى صنعتى غرب مثل آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا، واردات ايران از هلند رقم قابل‌توجهى را نشان نمى‌دهد و اصولاً هلند بندرت در ميان دو کشور صادرکننده کالا به ايران چه در قبل از انقلاب و چه پس از آن بوده است.


واردات ايران از هلند شامل کالاهاى واسطه‌اى - کالاهاى سرمايه‌اى و کالاهاى مصرفى است. کالاهاى واسطه‌اى خود شامل کالاهاى مورد استفاده در بخش: صنايع و معادن (غذايي، نساجي، شيميايي، چرم، پوشاک، چوب، آشاميدني، ذوب، لاستيک، دخانيات، ماشين‌آلات، کاغذوچاپ، نفت، فلزي، حمل‌ونقل)، ساختمان، خدمات، کشاورزى و دامپرورى است.


کالاهاى سرمايه‌اى و کالاهاى مصرفى شامل کالاهاى قابل استفاده در: بخش صنايع و معادن، خدمات و کشاورزى است.


به‌طورى که از جداول اين بخش از مبحث برمى‌آيد؛ واردات کالاهاى واسطه‌اى چه ازنظر مقدار و چه ازنظر ارزش، بر ديگر کالاها فزونى دارند. سهم وزنى کالاهاى واسطه‌اى در سال ۱۳۶۵ نسبت به سال قبل ۱/۷۱ درصد افزايش داشته درحالى که سهم ارزشى آن ۹/۵۷ درصد کاهش نشان مى‌دهد. به همين ترتيب سهم وزنى و ارزشى کالاهاى سرمايه‌اى نيز افزايش داشته است. جدول مربوطه نشان مى‌دهد که کل صادرات هلند طى سال‌هاى ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ يعنى طى مدت ۷ سال دو برابر افزايش يافته و اين در حالى است که ميزان صادرات هلند به ايران (واردات ايران از هلند) طى اين مدت سير نزولى پيموده است. درضمن سهم کالاهاى واردشده به ايران از کل صادرات هلند، رقم بسيار ناچيزى را به خود اختصاص مى‌دهد. در کل مى‌توان چنين نتيجه گرفت که روابط بازرگانى ايران و هلند در مقايسه با بسيارى از کشورهاى بازار مشترک اروپا (آلمان، فرانسه، انگليس و ايتاليا) حجم قابل‌توجهى را تشکيل نمى‌دهد.

جدول واردات ايران از هلند برحسب کالاهاى سرمايه‌اي، واسطه‌اى و مصرفى در سال ۱۳۶۵

شرح جمع کالاهاى واسطه‌اي کالاهاى سرمايه‌اي کالاهاى مصرفي
وزن - کيلوگرم ۱۸۹،۸۵۴،۸۴۰ ۵۲،۲۰۲،۵۵۰ ۲،۶۹۷،۰۴۵ ۱۳۴،۹۰۵،۲۴۵
ارزش - ريال ۲،۲۵۴،۸۷۳،۳۴۳ ۵،۳۸۷،۲۱۹،۷۳۶ ۴،۱۰۰،۵۶۰،۲۶۴ ۱۳،۰۶۰،۹۵۳،۴۳۲
درصد وزن کالاها به کل وزن کالاهاي وارداتى از هلند ۱۰۰ ۲۷/۵ ۱/۴۲ ۷۱/۱
درصد ارزش کالاها به ارزش کالاهاي وارداتى از هلند ۱۰۰ ۲۳/۹ ۱۸/۱۹ ۵۷/۹
درصد تغييرات وزن به سال قبل ۴۲/۲۹- ۵۶/۳۲- ۲۷/۵۷ ۳۴/۹
درصد ارزش نسبت به سال قبل ۱۱/۵۸- ۳۱/۱۳- ۷۶/۱۵ ۱۴/۹۲-

جدول کل صادرات هلند و صادرات آن به ايران (واردات ايران از هلند) طى سال‌هاى ۱۹۸۳- ۱۹۸۹ ميلادى

شرح ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹
کل صادرات هلند ۵۹۳۰۸ ۶۰۱۰۸ ۶۲۵۶۶ ۷۳۶۱۴ ۸۶۹۵۰ ۹۸۴۰۶ ۱۰۱۶۹۲
ميزان صادرات به ايران ۴۶۰ ۴۱۷ ۲۹۸ ۲۵۴ ۳۱۵ ۲۹۱ -
سهم صادرات هلند به ايران نسبت به کل صادرات هلند (درصد) ۰/۷۷ ۰/۶۹ ۰/۴۷ ۰/۳۴ ۰/۳۵ ۰/۲۹ -


(۱۳۶۲-۱۳۷۰) هجرى شمسى