تعرفه‌هاى ترجيحى

تعرفه‌هاى مکزيک بر اساس اصل دولت کاملة‌الوداد در مورد کليه کشورها (اعم از عضو يا غيرعضو گات) اعمال مى‌شود. بيش از ۹۵ درصد از واردات مکزيک در سال ۱۹۹۱ از اصل فوق پيروى نموده است. با اين وجود مکزيک در مورد بعضى از کشورهاى آمريکاى لاتين در چهارچوب موافقت‌نامه‌هاى تجارى ترجيحي، نرخ‌هاى ترجيحى اعمال مى‌کند. با توجه به امضاء موافقت‌نامه نفتا و ديگر موافقت‌نامه‌هاى تجارت آزاد که قبلا به امضاء رسيده و يا در مراحل نهائى کار خود هستند، انتظار مى‌رود که سهم واردات اين کشور بر اساس تعرفه‌هاى کاملة‌الوداد در آينده کاهش قابل ملاحظه‌اى يابد.


کشورهاى عضو لايا (LAIA) از تعرفه‌هاى ترجيحى مکزيک در چهارچوب مکانيزم‌هاى گوناگون بهره‌مند شده‌اند. مکزيک در برنامه ترجيحات تعرفه‌اى منطقه‌اي، برنامه بهبود و توسعه تجارت، برنامه گشايش بازار و موافقت‌نامه‌هاى گوناگون ديگر مشارکت دارد. ترجيحات تعرفه‌اى منطقه‌اى برنامه‌اى است براى درنظر گرفتن درصدى تخفيف تعرفه‌اى که بر طبق سطح توسعه کشور دريافت کننده اعمال مى‌شود. در چهارچوب اين برنامه‌‌‌‌‌، مکزيک بر روى ۱۱۰۹۶ قلم کالاى تحت پوشش تعرفه، يک کاهش ۲ درصدى نسبت به نرخ‌هاى کاملة‌الوداد براى کشورهاى آرژانتين و برزيل، ۲۸ درصد براى کلمبيا، شيلى و اروگوئه، ۱۴ درصد براى پرو، ۴۰ درصد به اکوادور و ۴۸ درصد براى بوليوى و پاراگوئه را اعمال نموده است.


بر اساس برنامه توسعه و بهبود تجارت نيز ترجيحات به نسبت به سطح توسعه کشور دينفع اعمال مى‌شود، تعداد کالاهاى مشمول اين برنامه و حاشيه ترجيح نسبت به کشور ذينفع متفاوت است. فهرست اقلامى که در مکزيک در چهارچوب اين برنامه در نظر گرفته شده بين ۱۵۳۰ تا ۲۲۹۶ قلم کالا مى‌باشد. از اين رو تعرفه‌هاى مکزيک نسبت به نرخ کاملة‌الوداد براى واردات از کشورهاى برزيل و آرژانتين ۶۰ درصد، براى کشورهاى شيلي، کلمبيا، پرو، اروگوئه و ونزوئلا ۷۰ درصد، براى اکوادور ۸۰ درصد و براى بوليوى و پاراگوئه ۹۰ درصد کاهش مى‌يابد.


بمنظور دسترسى مطلوب کشورهاى کمتر توسعه يافته به بازار مکزيک، براى واردات برخى از کالاها (در چهارچوب برنامه گشايش بازار) معافيت‌هاى گمرکى در نظر گرفته شده است. تعداد اين کالاها (که در ليست کالاهاى تحت پوشش تعرفه قرار دارند) براى بوليوى ۴۰ قلم، اکوادور ۲۶۰ قلم و براى پاراگوئه ۱۳۷ قلم مى‌باشد. البته واردات مکزيک بر طبق اين برنامه بسيار ناچيز است.


موافقت‌نامه‌هاى جزئى نيز مشمول ترجيحات تعرفه‌اى و غيرتعرفه‌اى هستند. اين توافق‌نامه‌ها بدنبال مذاکرات مجددى است که از زمان شکل‌گيرى لفتا و موافقت‌نامه‌هاى مکمل اقتصادى در خصوص اعمال ترجيحات تعرفه‌اى بوجود آمده است. موافقت‌نامه‌هاى جزئى بين مکزيک و کليه کشورهاى عضو لايا بعلاوه تعدادى از کشورهاى آمريکاى مرکزى به امضاء رسيده است. ترجيحات تعرفه‌اى اين موافقت‌نامه‌ها شامل کاهش در نرخ اعمال شده طبق اصل کاملةالوداد مى‌باشد.


ترجيحات تعرفه‌اى ناچيزى نيز از سوى مکزيک در چهارچوب سيستم جهانى ترجيحات تجارى به کشورهاى در حال توسعه اعطاء شده است. اين امتيازات ۲۶ قلم کالا را پوشش مى‌دهد و حاشيه ترجيح آن بين ۱۰ تا ۳۰ درصد است. سهم مکزيک در واردات از سيستم فوق ۰۷/۰ درصد کل واردات جهانى در سال ۱۹۹۱ است.


مشارکت مکزيک در پروتکل مربوط به مذاکرات تجارى ميان کشورهاى در حال توسعه منجر به اعمال تعرفه ترجيحى براى ۱۷ قلم کالا گرديد. اين ترجيحات تحت عنوان عوارض ترجيحى ويژه مورد مذاکره قرار گرفته‌اند و در عين حال با نرخ‌هاى کاملة‌الوداد جارى بى‌ارتباط بوده ليکن از نرخ‌هاى مذکور بسيار کمتر مى‌باشد.


مکزيک بر اساس ماده ۲/۳۰۲ نفتا بطور تصاعدى حقوق گمرکى بر واردات کالاهاى صنعتى از ديگر کشورهاى عضو را (بصورت متقابل) حذف خواهد نمود. حذف تدريجى حقوق گمرکى در طى پنج مرحله و حداکثر در ظرف ۱۵ سال انجام خواهد شد و نرخ پايه براى هزينه‌هاى تعرفه‌اى نرخى است که از اول ژوئه ۱۹۹۱ به اجرا گذاشته شده است.