مأخذ: گمرک جمهورى اسلامى ايران، سالنامه آمار بازرگانى خارجي، سال‌هاى ۷۶-۱۳۷۲

جدول صادرات ايران به چين طى سال‌هاى ۷۶-۱۳۷۲

کالا ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶
پرندگان خانگى و احشاء آنها ۱۶ ۲۶۲ ۸۸۱ ۱۴۷۰
ماهى تازه يا منجمد ـ ساير ۲۵۹ ۱۵۹
ساير گوشت‌هاى يخزده ۲۱۷ ۱۹۵
ماهى يخزده ۱۹۸۱ ۳۵۷۵ ۱۹۳۵ ۲۳۵ ۱۷۸۱
ميگو ۶۶۵
پسته ۵۵۸ ۸۱ ۴۸
کشمش ۳۱۲ ۳۲۳
زعفران ۶۹ ۷۵ ۲۸ ۹
انجير خشک ۲۰
پروپان و بوتان مايع ۲۶۷۵ ۱۷۳۶۳ ۲۰۵۱۷ ۱۴۵۲۹
بوتان ۱۷۴۵۹ ۸۳۹۴
آمونياک مايع يا محلول ۱۱۰۳ ۷۸۷ ۴۳۰۰ ۸۲۵
کرک ۱۴ ۱۵۳ ۴۷۵ ۲۹۶
کرک و مو فولاد شمش بزرگ ۵۶۵ ۱۰۴
قالى و قاليچه گره‌خورده ۵ ۱۲
آهن و فولاد شمش بزرگ ۳۹۹۳۸ ۲۲۵۲۴
آهن و فولاد پهن ۶۲۴۶۴ ۴۹۵۰۰
ميله گرد ۸۳۲۴۲ ۴۴۰۲۰
پروفيل کمتر از ۸۰ ميليمتر ۸۳۲۴۲
ساير پروفيل‌هاى کمتر از ۸۰ ميليمتر يا بيشتر ۴۹۳۷۲
پروفيل نبشى ۳۲۹۷
ورق آهن يا فولاد ۷۵/۴ ميليمتر ۶۱۴۶ ۳۸۸۰
ورق فولادى گرم نورد شده ۱۰۵۰۸
منسوجات ۷۶۷۵
شستنى‌هاى سرميز از پنبه ۴
شستنى‌هاى سرميز از پنبه ۱۹ ۱۴ ۹
لباس رو از ساير الياف ۲
اليافت پلى‌استر ۱۱۹۸
ساير لاستيک تويى ۱۵ ۲۸
سنگ مس ۸۸۰۷
ساير اسيدهاى غيرآلى ۵۳۹
پتاس سوزآمور ۷۸۰
بنزن ۱۲۰۰
ترى‌کليواتيلن ۱۸۵۵
دى‌کلرواتيلن ۱۸۵۵
ساير اتراکسيد و پراکسيدها ۱۳۵۰ ۳۸۲۵
انيدريد فناليک ۹۸ ۲۱۰
پلى‌اتيلن با اشکال ابتدايى ۲۴۷۵ ۱۸۰۵
پلى‌اتيلن با وزن کمتر از ۹۴/۰ ۱۸۰۵
سنگ روى ۲۰۲۵
سنگ موليبدن ۱۹۴ ۸۵۵ ۲۲۷۲
ساير سنگ‌هاى فلزات معمولى ۱۶۶۴
اتيلن ۴۰۰
دى‌اتيلن گليکول ۹۸۷
اوره ۱۹۲۰
کلورپلى وينيل ۵۶۰۵ ۶۰۰۸ ۴۲۳۰
ساير رزين‌هاى طبيعى و مصنوعى ۲۰۰۰ v
ساير لاتکس‌هاى کائوچوى مصنوعى ۱۳۲۰
ساير پلى بوتادين استيرن ۴۳۳۶
ساير لاستيک‌هاى روشک شده غيرمذکور ۴۳
کائوچوى سفت شده ۱۶
سنگ ساختمان ۱۹۹ ۵۰
لوله‌هاى بدون درز ۱۸۰۲
سرب تصفيه شده ۲۰
ساير اجزاء و قطعات وسايل نقليه ۱۹
لينتر پنبه ۲۰۸
خاويار ۵۸
آب انگور ۲۰۱
آمب ميوه و سبزيجات ۷
مخلوط‌ آب ميوه و سبزيجات ۱۴۶
قير نفت ۱۹۲۳ ۵۸۱۹
مخلوط‌هاى قير حاصل از نفت ۲۷۳۲
دوده‌هاى کربن ۱۲
هيدراکسيد سديم (سود سوزآور) ۴۹۵
ترمونوسيليک‌هاى اتيلن گليکول ۱۳۸۲ ۱۳۵
ساير اترمونوميليک‌هاى اتيلن ۸۴۹ ۱۸۳۷
ترکيبات داراى عامل کربوکسى آميد ـ ساير ۵۲۳
کائوچوى بوتادين ۲۱۹۸
کائوچوى آلريلونيتريل ۱۳۰
سنگ مرمر ـ خام بريده شده ۷۰ ۱۰۳
مشعل‌هاى کوره ـ ساير ۱
ترکيبات داراى عامل کربوکسى آميد ـ ساير ۵۲۳
کاوچوى آلريلونيتريل ۱۳۰
مشعل‌هاى کوره ـ ساير ۱
جعبه‌هاى چوبى ـ ساير ۴
جمع ۲۹۸/۸۴۴ ۱۵۷۲۳۸ ۷۲۶۷۷ ۷۳۵۹۷ ۶۲۱۳۵