کسرى بودجه

علت اصلى کسر بودجهٔ بحرين کاهش قيمت نفت و در نتيجه پائين آمدن در آمدهاى نفتى آن است. علت ديگر آن قطع موقت کمک‌هاى بلاعوض از سوى عربستان‌سعودي، امارات‌متحدهٔ‌عربى و کويت به بحرين در طى بحران خليج‌فارس بوده است. همچنين بالا رفتن توقعات و انتظارات بخش‌هاى مختلف دولتى و تخصيص اعتبار لازم براى هر يک از اين بخش‌ها، سبب افزايش کسر بودجهٔ دولت در سال‌هاى اخير شده است.


افزايش درآمد غيرنفتى در ۱۹۹۵ نتوانسته کاهش سريع درآمد نفتى را جبران کند. از اين رو کسر بودجهٔ دولت در ۱۹۹۵ به ۱۲۲ ميليون دينار بحرين رسيد. و در ۱۹۹۶ تنها با کاهشى جزئى به ۱۱۴ ميليون دينار بحرين تقليل يافت. (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96)


دولت خاطر نشان ساخت که کسرى بودجهٔ آن با اخذ وام‌هاى داخلى از پول خزانه و اوراق قرضه دولتى که توسط مؤسسهٔ مالى بحرين (BMA) صادر مى‌شود، همچنين گرفتن وام از بانک‌هاى خارجى تأمين مى‌شود. به‌علاوه دولت پس از بحران خليج‌فارس اعلام کرد که خصوصى کردن هر چه بيشتر بخش‌هاى اقتصادى را ادامه و با صدور اسناد قرضهٔ دولتى و اسناد مالي، کسرى بودجهٔ خود را تأمين خواهد کرد. در کنار آن نيز اجراء تعدادى از طرح‌هاى عمرانى خود را به تعويق خواهد انداخت به‌علاوه انتظار مى‌رود کسرى بودجه اين کشور در صورت افزايش قيمت نفت رو به کاهش گذارد.


بدين ترتيب شمارى کلى از بودجهٔ دولت، درآمد، مخارج و کسرى بودجهٔ آن را در چند سال اخير مى‌توان چنين نوشت: (Country Profile - Bahrain, Qatar, Qatar, 1995 - 96. p.19)

جدول بودجهٔ دولت، درآمد، مخارج و کسرى بودجهٔ در چند سال اخير

(ميليون دينار بحرين) ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲
درآمد کل ۵۸۰ ۶۰۰ ۵۲۰ ۵۳۰ ۶۶۹ ۶۷۵
-درآمد نفتى ۳۷۰ ۳۸۰ ۲۸۳ ۲۸۵ ۳۶۵ ۳۶۵
هزينه‌ها ۶۴۳ ۶۷۴ ۶۴۲ ۶۴۴ ۸۲۳ ۸۳۵
-بازپرداخت‌ها ۵۲۰ ۵۴۱ نامشخص نامشخص - -
-توسعه ۱۲۳ ۱۳۴ نامشخص نامشخص - -
کسرى‌بودجه ۶۳- ۷۴- ۱۲۲ ۱۱۴ ۱۵۴ ۱۶۰

جدول ذخاير ارزى و طلا

(۱۹۹۴) ميليون دلار(۱)
حق برداشت از صندوق بين‌المللى پول ۱۶/۱
ذخيره در صندوق بين‌المللى پول ۶۱/۶
تجارت خارجى ۱،۰۹۲
میزان طلا ۶/۶
کل ۱،۱۷۶/۳


۱. The Meddle Esst and North Africa,1996.P.319.