تابلوی نقاشی ، ‌ نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مداد رنگی ، تماماً با دست كشیده شده غیر از نقشه‌‌های مشمول شماره ۴۹/۰۶ و غیر از اشیاء ساخته شده در كارخانه كه با دست رنگ یا تزئین شده‌‌اند؛ كولاژ و پلاكتهای تزئینی همانند

تابلوى نقاشى ، نقاشى سياه‌ قلم و نقاشى با مداد رنگى

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۱,۵۷۰ ۳۴,۳۵۷,۴۲۹ ۴,۳۳۸
ترکيه ۷۶۳ ۴,۰۳۹,۳۵۸ ۵۱۰
چين ۴۳ ۲,۳۹۰,۵۶۷ ۳۰۲
جمع ۲,۳۷۶ ۴۰,۷۸۷,۳۵۴ ۵,۱۵۰


تابلوی نقاشی ، ‌ نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مداد رنگی ، تماماً با دست كشیده شده غیر از نقشه‌‌های مشمول شماره ۴۹/۰۶ و غیر از اشیاء ساخته شده در كارخانه كه با دست رنگ یا تزئین شده‌‌اند؛ كولاژ و پلاكتهای تزئینی همانند

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آلمان ۱۵۰ ۸۶,۷۵۵,۰۱۵ ۱۰,۹۵۴
امارات‌متحده‌عربى ۱,۲۶۲ ۱۳,۳۶۰,۸۶۷ ۱,۶۸۸
ايتاليا ۱,۳۵۵ ۴۷,۷۷۹,۵۹۴,۷۶۰ ۶,۰۳۲,۷۷۷
چين ۵۶۵ ۲۷,۷۴۵,۴۸۵ ۳,۵۰۳
منطقه‌آزادچابهار ۲۷۰ ۱۰,۸۰۸,۴۶۱ ۱,۳۶۵
جمع ۳,۶۰۲ ۴۷,۹۱۸,۲۶۴,۵۸۸ ۶,۰۵۰,۲۸۷