خمیر چوب شیمیایی از درجه حل شونده
خمیر چوب شیمیایی آماده شده با سولفیت ، غیر از خمیرها از درجه حل شونده
خمیرها از الیاف مشتق از كاغذ یا مقوای بازیافتی (آخال و خرده‌ریز) یا از سایر مواد سلولزی الیافی
كاغذ روزنامه ، به شكل رول یا ورق
كاغذ از انواعی كه برای تهیه كاغذ توالت یا دستمال كاغذی ، برای تهیه حوله پاك كردن آرایش ، برای دست پاك كن ، برای حوله یا كاغذهای همانند كه برای مصارف خانگی ، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می‌‌گیرد ، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) ، حتی كرپ شده ، ‌ چین‌‌دار شده ، ‌ داغ زده (Embossed) ، نقش برجسته شده (Stamped) ، سوراخ شد ، رنگ شده در سطح ، تزیین شده یا چاپ شده در سطح ، به شكل رول یا ورق
سایر كاغذها و مقواهای قشر نزده و اندوده نشده به شكل رول یا ورق ، كه تحت عملیاتی بیش از آنچه در یادداشت ۲ این فصل مذكور است ، قرار نگرفته باشند یادداشت ۲ این فصل با رعایت مندرجات یادداشت (۶) شماره‌های ۴۸/۰۱ لغایت ۴۸/۰۵ شامل كاغذ و مقواهایی است كه تحت عملیات نوردزدن (CALENDERING)‌ یا بطرز دیگری تحت عملیاتی مانند صاف كردن ، اطلسی كردن (SATINGE) ، براق كردن ، صیقلی كردن ، یا عملیات تكمیلی همانند ، واترمارك بدلی كردن (فیلیگران نما) قرار گرفته باشد ، و همچنین شامل كاغذ ، مقوا ، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) می‌باشد ، كه خمیر آن (نه سطح آن) به هر طریقی رنگ شده یا مرمر نما شده باشد به جز مواردی كه در شماره ۴۸/۰۳ به نحو دیگری مقرر گردیده ، كاغذ ، مقوا ، آوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) كه به نحو دیگری تحت عملیاتی قرار گرفته باشند ، مشمول این شماره‌ها نمی‌گردند
كاغذ و مقوای تخت ، مركب از لایه‌های روی هم چسبانده شده با چسب ، قشر نزده ، اندوده نشده و آغشته نشده در سطح ، حتی از داخل مستحكم شده ، به شكل رول یا ورق
كاغذ كاربن ، كاغذ خود كپی (selfcopy paper) و سایر كاغذها برای كپی یا انتقال همچنین كاغذهای قشرزده ، اندوده یا آغشته شده برای استنسیل لوحه (افست) ، حتی چاپ شده, به شكل رول یا ورق
كاغذ ، مقوا ، اوات سلولز ، ورقه الیاف سلولزی (نطع) ، قشر زده ، اندوده‌ ، آغشته ، پوشانده شده ، رنگ‌ شده در سطح ، تزئین شده در سطح یا چاپ شده ، بصورت رول یا ورق ، غیر از محصولات مشمول شماره‌های ۴۸/۰۳ ، ۴۸/۰۹ یا ۴۸/۱۰
كاغذ سیگار ، حتی بریده شده به اندازه معین یا به شكل دفترچه یا لوله
كاغذ كاربن ، كاغذ خود كپی و سایر كاغذها برای كپی یا انتقال (غیر از آنهایی كه مشمول شماره ۴۸/۰۹ می‌شوند) ، استنسیل و صفحات افست ، از كاغذ ، حتی بسته‌بندی شده در جعبه
كارتن ، قوطی ، جعبه ، كیسه ، پاكت قیفی و سایر محفظه‌های بسته‌بندی ، از كاغذ ، مقوا ، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)؛‌ جعبه‌ جای كلاسور ، كازیه ، و اشیاء همانند از كاغذ یا مقوا از انواع مورد استفاده در دفتر كار ، مغازه یا همانند
انواع برچسب از كاغذ یا مقوا ، حتی چاپ شده
سایر كاغذها ، مقواها ، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) بریده شده به اندازه یا شكل معین؛ سایر اشیاء از خمیر كاغذ ، كاغذ ، مقوا ، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)
روزنامه ، مجله و نشریات ادواری چاپ شده ، حتی مصور یا دارای آگهی تبلیغاتی
نقشه‌های جغرافیایی از هر نوع ، از جمله اطلس ، نقشه‌های دیواری ، نقشه‌های توپوگرافی و كره‌های جغرافیایی ، چاپ شده
عكس‌برگردان از هر نوع (decalcomanias)
تقویم از هر نوع ، چاپ شده ، و همچنین تقویم بصورت دسته كه اوراق آن به مرور ایام كنده یا باطل می‌شود
پاكت ، نامه پاكتی (Letter Card) ، كارت پستال غیر مصور ، و كارت نامه‌نگاری از كاغذ یا مقوا؛ جعبه ، كیسه كوچك ، كیف و مجموعه‌های نگارشی ، از كاغذ یا مقوا ، حاوی قسمتی از نوشت‌افزارهای كاغذی
خمیر چوب شیمیایی آماده شده با سود یا با سولفات ، غیر از خمیرها از درجه حل شونده
خمیر چوب نیمه شیمیایی
كاغذ یا مقوای بازیافتی (آخال و خرده‌ریز)
كاغذ و مقوای قشر نزده و اندوده نشده ، از نوعی كه برای نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیكی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد ، و كاغذ و مقوا برای تهیه كارت یا نوار پانچ ، به شكل رول یا ورق ، غیر از كاغذهای شماره‌‌های ۴۸/۰۱ یا ۴۸/۰۳؛ كاغذ و مقوای دست ساخت
كاغذ و مقوای كرافت ، قشر نزده و اندوده نشده ، به شكل رول یا ورق ، غیر از آنهایی كه مشمول شماره‌های ۴۸/۰۲ یا ۴۸/۰۳ می‌شوند
كاغذ و مقوای سولفوریزه ، كاغذ غیرقابل نفوذ در مقابل چربی (Grease Proof) ، كاغذ رسامی (كالك) ، كاغذ موسوم به شیشه نما و سایر كاغذهای شفاف یا نیمه شفاف ، بشكل رول یا ورق
كاغذ و مقوای موج‌دار (حتی دارای پوشش از ورق‌های تخت چسب زده) ، كرپ شده ، چین‌دار شده ، داغ‌زده و نقش برجسته شده یا سوراخ شده ، به شكل رول یا ورق ، غیر از آنهایی كه مشمول شماره ۴۸/۰۳ می‌شوند
كاغذ و مقوا ، قشر زده ، اندود شده در یك یا دو سطح با كائولن (خاك ‌چینی) یا با سایر مواد غیرآلی ، با یا بدون چسباننده ، غیر از سایر مواد قشر زدنی و اندودنی ، حتی رنگ شده در سطح ، تزئین شده در سطح یا چاپ شده ، بصورت رول یا ورق
بلوك‌ها ، لوحه‌‌ها و صفحه‌های صافی (Filter) ، از خمیر كاغذ
كاغذ دیواری و پوششهای دیواری همانند؛ كاغذ پشت شیشه
كاغذ توالت و كاغذهای همانند؛ اوات سلولز یا ورقه‌‌های الیاف سلولزی (نطع) ، برای مصارف خانگی یا بهداشتی ، بصورت رول به عرض حداكثر ۳۶ سانتی‌متر ، یا بریده شده به اندازه یا شكل معین ، دستمال كاغذی ، دستمال پاك كردن آرایش ، دست‌ پاك كن ، رومیزی ، دستمال سفره ، پوشك بچه ، دستمال و تامپون بهداشتی ، ملافه و اشیاء همانند برای مصارف خانگی ، بهداشتی یا بیمارستانی ، لباس و متفرعات لباس ، ‌ از خمیر كاغذ ، كاغذ ، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)
دفاتر ثبت ، دفاتر حسابداری ، دفاتر (یادداشت ، ‌ سفارش ، رسید) ، دسته‌‌های یادداشت ، دسته‌های كاغذ یادآوری و دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند ، دفترچه مشق ، دسته‌‌های كاغذ خشك‌كن جلد (مخصوص اوراق جدا شدنی یا انواع دیگر) پوشه ، جلد پرونده ، فرمهای چند نسخه‌‌ای تجاری ، دسته اوراق كاربن‌دار و سایر نوشت‌افزار از كاغذ یا مقوا ، آلبوم برای نمونه یا برای كلكسیون و جلد كتاب ، از كاغذ یا مقوا
قرقره ، ماسوره ، دوك و تكیه‌گاههای همانند از خمیر كاغذ ، كاغذ یا مقوا (حتی سوراخ شده یا سخت شده)
كتاب ، بروشور ، جزوه و مطبوعات همانند ، حتی به صورت اوراق مجزا
كتابهای تصویر ، نقاشی یا رنگ‌آمیزی ، برای كودكان
نقشه‌ها و رسم‌ها برای معماری ، ‌ مهندسی و سایر نقشه‌ها و رسم‌های صنعتی ، تجارتی ، توپوگرافی یا همانند ، كه اصل آنها با دست تهیه شده ، متون نوشته شده با دست ، نسخه‌برداری بطریقه عكاسی روی كاغذ حساس شده و نسخه‌برداری با كاربن از نقشه‌ها و رسم‌ها یا متون مذكور در فوق
كارت پستال چاپ شده یا مصور ، كارتهای چاپ شده با مضمون تهنیت ، پیغام یا اطلاعیه‌های شخصی ، حتی مصور ، با یا بدون پاكت و تزئینات یا ملحقات
سایر محصولات چاپی ، همچنین تصاویر چاپی گراورها و عكسها
كتاب نت موسیقی خطی یا چاپی ، ‌ با یا بدون تصویر ، حتی صحافی شده
ارسال به دوستانچاپ
بالای صفحه