تعداد واحدهای بانکی و مانده دارائی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در پایان اسفند
مانده دارائی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری در پایان اسفند
تغییر در ماندهٔ حساب‌های منابع و مصارف بانک‌های تجاری در پایان اسفند
مانده سپرده‌های بخش دولتی نزد سیستم بانکی در پایان اسفند
مانده سپرده‌های بانک‌های و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان اسفند
مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان اسفند
مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بابت تسهیلات اعطائی براساس عقود اسلامی در پایان اسفند
تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصصی به بخش‌های مهم اقتصادی
موجودی انواع اوراق قرضه دولتی در پایان اسفند
حق بیمه عاید شده بازار بیمه برحسب نوع بیمه
درصد خسارات واقع شده به حق بیمه عاید برحسب نوع بیمه
تعداد شرکت‌های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران برحسب گروه‌های عمدهٔ فعالیت
بهای سهام معامله شده شرکت‌های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران برحسب گروه‌های عمده فعالیت
مانده دارائی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان اسفند
مانده دارائی‌های و بدهی‌های بانک‌های تخصصی در پایان اسفند
تغییر در ماندهٔ حساب‌های منابع و مصارف بانک‌های تخصصی در پایان اسفند
مانده سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد سیستم بانکی در پایان اسفند
نقدینگی در پایان اسفند
مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برحسب نوع تسهیلات در پایان اسفند
سهم بخش‌های اقتصادی غیر دولتی از تغییر در ماندهٔ تسهیلات اعطائی بانک‌ها
تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران
موجودی اوراق برحسب مالکیت اوراق در پایان اسفند
خسارات واقع شده بازار بیمه برحسب نوع بیمه
تعداد شرکت‌های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد و مبلغ سهام معامله شده
تعداد سهام معامله شده شرکت‌های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران برحسب گروه‌های عمده فعالیت
مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی اعتبار در پایان اسفند
بالای صفحه