فقط بريده شده بوسيله اره يا به نحوى ديگر ، ‌ به صورت بلوک -Blocks- يا به شکل لوح (slabs) مربع مستطيل (همچنين مربع)
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۱۳۷,۳۰۰ ۲۶۰,۹۵۶,۹۸۶ ۳۲,۹۴۹
چين ۲۰۵,۸۰۰ ۷۴۵,۸۹۵,۲۴۸ ۹۴,۱۷۹
جمع ۳۴۳,۱۰۰ ۱,۰۰۶,۸۵۲,۲۳۴ ۱۲۷,۱۲۸
ساير سنگهاى تراش يا ساختمان
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۴۶,۵۰۰ ۷۸,۸۵۴,۳۹۶ ۹,۹۵۶
چين ۲۰۴,۵۷۵ ۵۷۹,۹۰۲,۳۶۰ ۷۳,۲۲۱
جمع ۲۵۱,۰۷۵ ۶۵۸,۷۵۶,۷۵۶ ۸۳,۱۷۷
ارسال به دوستانچاپ
بالای صفحه