مراحل سه‌گانه در ضربه فورهند

- مرحلهٔ قبل از ضربه (حالت آماده):

در فاصلهٔ حدوداً ۶۰ سانتى‌مترى از ميز (به فاصله‌ٔ يک دست از ميز) طورى بايستيد که پاى چپ حدوداً به اندازهٔ يک کف پا جلوتر از پاى راست و در سمت چپ خط وسط ميز قرار گيرد. (زاويهٔ بدن نسبت به ميز حدوداً ۴۵ درجه شود) و شانهٔ چپ نيز به‌طرف تور قرار گيرد (توجه: شرح فنون آموزش داده شده براى بازيکنان راست دست مى‌باشد و بازيکنان چپ دست بايد عکس اين مراحل را عمل نمايند). در اين حالت راکت را در دست راست بدن طورى نگهداريد که ساعد شما به موازات سطح ميز باشد، زاويهٔ آرنج در حدود ۱۳۵ درجه و در زير بغل هم زاويه‌اى در حدود ۳۵ تا ۴۵درجه تشکيل شود، شکل‌هاى زير، وزن بدن (سنگيني) روى پاى راست قرار گيرد و پنجهٔ آن هم کمى به سمت خارج گردش کند. زاويهٔ راکت در اين مرحله تقريباً عمود، دستهٔ راکت به‌طرف ران پا و سر راکت کمى به‌طرف بالا قرار مى‌گيرد.
اگر بخواهيد ضربهٔ فورهند را به‌صورت رفت و برگشت منظم (کنترلي) و در قطر ميز تمرين کنيد، محل ايستادن شما (محل قرار گرفتن پاها) به اين صورت است که در همان فاصلهٔ تقريباً ۶۰ سانتى‌متر از ميز، طورى مى‌ايستيد که امتداد فرضى خط وسط ميز، پاى موافق (راست) شما را قطع کند و پاى چپ در سمت چپ خط وسط ميز قرار گيرد.


- مرحلهٔ هنگام ضربه:

در این مرحله ، همزمان با حرکت راکت (که به‌طرف جلو ، بالا و چپ می‌باشد) ، و چرخش کمر ، وزن بدن به‌تدریج به پای جلو (چپ) منتقل می‌شود (انتقال وزن از پائی به پای دیگر به اندازهٔ یک‌سوم انجام می‌شود یعنی یک‌سوم وزن دائماً در حال انتقال است ، از پای عقب به پای جلو یا برعکس) و وقتی توپ در اوج جهش (و یا کمی قبل از اوج) قرار گرفت با راکت که زاویهٔ آن حالا کمی بسته شده به نقطهٔ ۳ توپ ضربه بزنید. شکل زیر.اگر توپِ حريف، نزديک به تور روى ميز شما اصابت کرد، به آن توپ در اوج جهش ضربه بزنيد، ولى اگر توپ حريف نزديک به لبهٔ ميز شما برخورد کرد به آن توپ کمى قبل از اوج ضربه وارد کنيد.


- مرحلهٔ بعد از ضربه:

در اين مرحله، حرکت راکت تا جلوى سر يا صورت و در سمت چپ آن ادامه مى‌يابد. زاويهٔ آرنج که قبلاً ۱۳۵ درجه بود به ۹۰ درجه مى‌رسد. زاويهٔ زير بغل کمى بيشتر مى‌شود و وزن بدن هم به پاى جلو منتقل مى‌شود (شکل زير)بازيکنان پيشرفته به‌علت سرعت بازى و رفت و برگشت توپ، مجبور هستند مرحلهٔ بعد از ضربه را کوتاه انجام دهند تا براى ضربهٔ بعدى سريعاً به حالت آماده قرار گيرند.


تذکر: در ضربهٔ فورهند، سعى کنيد از چرخش مچ در ضربه زدن استفاده نکنيد و آرنج نيز هميشه به‌طرف پائين قرار گيرد. شکل‌هاى زير.