حرکات غلط در ضربهٔ فورهند

- اگر در ضربه زدن از مچ استفاده شود، نقطهٔ فرود دقيق نيست و فن صحيح اجراء نمى‌شود'

- اگر زاويهٔ زير بغل کم باشد، حرکت دست محدود مى‌شود و نمى‌توانيد محکم ضربه بزنيد.

- اگر زاويهٔ زير بغل زياد باشد، ساعد و بازو به‌طور کشيده قرار مى‌گيرد و نقش ساعد که بايد در ضربه زدن زياد باشد کم مى‌شود.

- اگر زاويهٔ آرنج کم باشد، سر راکت بالا مى‌رود و نيروى ساعد حذف مى‌شود.

- اگر بعد از ضربه، آرنج بالا بيايد، غالباً توپ توى تور مى‌رود.

- اگر سر راکت زياد به‌طرف پائين باشد (يعنى مچ افتاده باشد) ضربه‌ها دقيق نيست.

- اگر راکت خيلى محکم و سفت گرفته شود، عضلات مچ و ساعد خسته مى‌شود؛ در نتيجه؛ از نيروى ساعد نمى‌توان استفاده کرد و نقطهٔ فرود دقيق نيست.

روش‌هاى تمرينى ضربهٔ فورهند

در مراحل ابتدائى براى يادگيرى ضربهٔ فورهند، به‌علت اينکه حرکت صحيح دست و به‌دست آوردن توانائى کنترل توپ (رفت و برگشت منظم توپ) اهميت ويژه‌اى دارد، مى‌توان بعد از بازى‌هاى مقدماتى که به‌منظور آشنائى با توپ و راکت عادى به راکت‌گيرى صحيح انجام داديد، مراحل زير را در بازى روى ميز با کمک مربى يا يار مقابل اجراء نمائيد. (مدت تمرين هر مرحله ۱۰ تا ۱۵ دقيقه).


۱. هر دو نفر نزديک به ميز بايستد (بدون رعايت موارد مربوط به حالت آماده). تور را از گيرهٔ تور جدا کنيد و روى ميز بخوابانيد که مانعى براى رفت و برگشت توپ‌ها نباشد. با راکت، توپ را فقط به سمت راست ميز حريف بفرستيد و حريف هم حرکت مشابهى را انجام دهد (شکل زير).۲. با همان وضعيت و شرايط تمرين (۱) اين بار سعى کنيد حرکت دست شما صحيح باشد و توپ را در قسمت تعيين شده (سمت راست ميز نفر مقابل) بزنيد و حتى‌المقدور توپ را رفت و برگشت زياد بدهيد.


۳. با همان وضعيت بدون تور، اين بار سعى کنيد با وضعيت صحيح حالت آماده (قرار گرفتن پاها و زواياى بدن) و حرکت صحيح دست توپ را در قطر ميز در رفت و برگشت قرار دهيد.


۴. در اين مرحله، تور را روى ميز نصب کنيد و تمرين (۳) را انجام دهيد و سعى کنيد توپ بدون اينکه خراب شود حداقل ۲۵ بار رفت و برگشت داشته باشد (شکل زير).۵. اين بار با رعايت درست ايستادن و حرکت صحيح، ضربهٔ فورهند توپ را به‌طور موازى در وسط ميز به‌طور کنترلى (رفت و برگشت منظم) بزنيد. در اين تمرين محل ايستادن شما کمى به سمت چپ تغيير مى‌کند (شکل زير).۶. اين بار با رعايت موارد تمرين (۵)، توپ را در قطر بک‌هند (قطر چپ) در رفت و برگشت قرار دهيد. در اين تمرين محل ايستادن شما بيرون از لبهٔ کنارى ميز مى‌باشد. (شکل زير).