يک نفر لوپ بعد دراپ شات، حريف کات دور از ميز

تمرين دراپ شات و کات دور از ميز.

- ۱. بازيکن الف ـ لوپ فورهند مطابق شکل مى‌زند.:

۲. بازيکن ب ـ کات فورهند (دور از ميز) مى‌زند.

۳. بازيکن الف ـ به‌طور ناگهانى دراپ شات پشت تور مى‌اندازد.

۴. بازيکن ب ـ با حرکت سريع به‌طرف جلو با فورهند يا بک‌هند کات توى ميز (شکل زير).


يک نفر يک لوپ، يک دراپ شات، حريف کات و لوپ

- تمرين دراپ شات و لوپ روى دراپ شات:

۱. بازيکن الف ـ از ناحيهٔ بک‌هند، لوپ فورهند مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ اين توپ را با کات بک‌هند جواب مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ به‌طور ناگهانى دراپ شات مى‌اندازد.

۴. بازيکن ب ـ با حرکت سريع به‌طرف جلو، توپ را خيلى سريع لوپ فورهند مى‌زند (شکل زير).


يک نفر، لوپ، دراپ‌شات و تک روى کات

- تمرين کات دور از ميز و تک (اسمش) پس از دراپ شات:

۱. بازيکن الف ـ لوپ فورهند مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ کات فورهند (دور از ميز) مى‌زند.

۳. بازيکن الف ـ به‌طور ناگهانى دراپ شات مى‌اندازد.

۴. بازيکن ب ـ با فورهند يا بک‌هند کات توى ميز مى‌زند (مطابق شکل).


بازيکن الف ـ توپ دريافتى را ”تک فورهند“ مى‌زند (شکل زير).


بک‌هند لوپ، برگشت تک، حريف کات

- تمرين تک (اسمش) روى کات دور از ميز:

۱. بازيکن الف ـ لوپ بک‌هند، مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ اين توپ را با کات بک‌هند (دور از ميز) جواب مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ برمى‌گردد (با چرخش بدن) تک (اسمش) فورهند مى‌زند (شکل زير).


لوپ، تک روى پاس بلند

- تمرين لاب (پاس بلند) و تک (اسمش) روى آن:

۱. بازيکن الف ـ لوپ فورهند در قطر مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ کات فورهند (دور از ميز) جواب مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ مجدداً لوپ فورهند مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ پاس بلند (lob) با فورهند مى‌اندازد.

۵. بازيکن الف ـ روى اين توپ (پاس بلند)، تک فورهند مى‌زند (شکل زير).