لوپ، کات در قطر ميز

- تمرين لوپ روى کات (دور از ميز) به‌طور کنترلي:

۱. بازيکن الف ـ لوپ فورهند در قطر ميز به‌طور کنترلى مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ کات فورهند (دور از ميز) در قطر ميز مى‌زند (شکل زير).اين تمرين به‌صورت رفت و برگشت منظم (به‌طور کنترلي) انجام مى‌شود.

لوپ فورهند از دو نقطه (دوسوم ميز)، حريف کات دور از ميز در دوسوم ميز

- تمرين لوپ بر روى کات:

۱. بازيکن الف ـ لوپ فورهند در قطر ميز به‌طور کنترلى مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با زدن کات دور از ميز توپ مطابق شکل جواب مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ با حرکت به سمت چپ مجدداً لوپ فورهند مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ مجدداً کات دور از ميز، منتهى اين بار در قطر ميز مى‌زند (شکل زير).


لوپ فورهند، از ناحيهٔ بک‌هند، حريف کات

- تمرين لوپ روى کات دور از ميز:

۱. بازيکن الف ـ از ناحيهٔ بک‌هند، لوپ فورهند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ کات بک‌هند (دور از ميز) مى‌زند (شکل زير).اين تمرين نيز بايستى به‌طور کنترلى انجام گيرد.

يک نفر لوپ حريف کات دور از ميز با فورهند و بک‌هند

- تمرين لوپ و کات فورهند و بک‌هند:

۱. بازيکن الف ـ لوپ فورهند از ناحيهٔ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ اين توپ را با کات بک‌هند جواب مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ مجدداً از ناحيهٔ بک‌هند، لوپ فورهند منتهى اين بار به‌طور موازى مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ ضمن حرکت اين توپ را کات فورهند (دور از ميز) مى‌زند (شکل زير).


لوپ فورهند و بک روى کات فورهند و بک‌هند در قطر ميز

- تمرين لوپ و کات فورهند و بک‌هند (در فاصلهٔ متوسط از ميز):

۱. بازيکن الف ـ لوپ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ توپ دريافتى را با کات بک‌هند جواب مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ با چرخش بدن (برمى‌گردد) لوپ فورهند در قطر ميز مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ برمى‌گردد (با چرخش بدن) کات فورهند مى‌زند (شکل زير).