اين پاس که يکى از رايج‌ترين پاس‌ها در بسکتبال است، واژهٔ معادل فارسى ندارد و به‌دليل تشابه در اجراء با پرتاب توپ در بازى بيسبال به اين نام مشهور است.

کاربرد پاس بيسبالى

از پاس بيسبالى براى فواصل دور و در ضدّ حمله‌ها استفاده مى‌شود. با توجه به اينکه معمولاً پاس‌گيرنده در حال حرکت است، مربيان بايد مهارت‌هاى لازم در دريافت اين‌گونه پاس‌ها را تشريح کنند (شکل - نحوهٔ گرفتن توپ قبل از پاس).


نحوهٔ گرفتن توپ قبل از پاس
نحوهٔ گرفتن توپ قبل از پاس

شرح مهارت پاس بيسبالى

عملکرد دست‌ها و پاها قبل از پرتاب

توپ از هر نقطه‌اى که دريافت شده، با دو دست کنترل و به سمت شانهٔ دست پرتاب‌کننده برده مى‌شود. از اين نقطه توپ به‌وسيلهٔ دست پرتاب‌کننده به تنهائى به سمت عقب برده شده به‌طورى‌که بين ساعد و بازو، زاويه‌اى حدود ۹۰ درجه ايجاد شود. سپس آرنج کمى باز مى‌شود و به دنبال آن بدون هيچ‌گونه مکثى به سمت هدف موردنظر پرتاب مى‌گردد.


- دست ديگر براى حفظ تعادل و نيز حمايت توپ به حالت خميده از آرنج در جلو سينه باقى مى‌ماند.


- همزمان با حرکت دست پرتاب‌کننده به سمت عقب، پاى موافق دست پرتاب به عقب برده مى‌شود تا ضمن حفظ تعادل بدن، در لحظهٔ پرتاب، با حرکت به سمت جلو، به نيروى بيشتر در پرتاب توپ کمک کند.

عملکرد دست‌ها و پاها در اجراء پاس

با استفاده از حرکت کمر (چرخش جزئى بالاتنه) و حرکت دست پرتاب‌کننده به سمت جلو، توپ با قوس مناسبى به سمت هدف پرتاب مى‌شود. دست پرتاب‌کننده با آرنج کشيده و مچ خميده در جهت حرکت توپ باقى مى‌ماند. انگشتان به سمت پائين خواهند بود.


- ‌همزمان با حرکت دست پرتاب‌کننده به سمت جلو، پاى موافق دست پرتاب نيز به جلو آورده مى‌شود (تمرين مهارت پاس بيسبالى).


تمرين مهارت پاس بيسبالى
تمرين مهارت پاس بيسبالى

تذکر: اين پاس يکى از مهارت‌هائى است که به قدرت کافى نياز دارد، بنابراين بهتر است مربيان در تقويت قدرت عضلات کمربند شانه‌اى بازيکنان بکوشند.

نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت پاس بيسبالى

- تا مراحل انتهائى پرتاب (انتقال توپ به عقب) توپ با هر دو دست حمل و کنترل مى‌شود.


- پاس بيسبالى به دو دليل زير، داراى قوس است:


الف- اين قوس به بُرد بيشتر توپ کمک مى‌کند.


ب- توپ را از دسترس مدافعانى که در مسير پاس قرار دارند حفظ مى‌کند.


- با انتقال توپ به عقب، بلافاصله توپ براى پرتاب به جلو آورده مى‌شود.


- حرکت همزمان پاى موافق دست پرتاب، براى افزايش قدرت پرتاب لازم است (شکل - پاس بيسبالى).


پاس بيسبالى
پاس بيسبالى

اشتباهات رايج در مهارت پاس بيسبالى

- حمل توپ در مراحل مختلف اجراء پاس به‌وسيلهٔ يک دست.


- چرخش بيش از حدّ بدن در هنگام حمل توپ به قسمت عقب.


- عدم درک پاس‌دهنده از حرکت همزمان پا به جلو و در نتيجه تضعيف اجراء پاس.


- عدم اجراء پاس به‌صورت قوس‌دار يا به‌کارگيرى قوس زياد در پاس.