تمرينات پاس بيسبالى

تمرين فردى مهارت پاس بيسبالى

- تمرين ستونى :

افراد در فواصل نزديک، دور و دورتر، روبه‌روى يکديگر قرار گرفته، پس از ارسال پاس بيسبالي، به انتهاء ستون خود حرکت مى‌کنند (تمرين ستونى پاس بيسبالى).


تمرين ستونى پاس بيسبالى
تمرين ستونى پاس بيسبالى

هدف: تقويت مهارت پاس


تذکر: لازم است که اين پاس با هر دو دست تمرين شود ولى معمولاً کاربرد آن، بيشتر با دست قوى‌تر است.

تمرين ترکيبى مهارت پاس بيسبالى

- پاس - دريبل - پاس:

نفرات ستون (۱) توپ دارند و يک پاس بيسبالى به نفرات اول ستون (۲) مى‌دهند؛ سپس به‌طرف جلو دويده، دوباره توپ را دريافت مى‌کنند. بلافاصله اقدام به دريبل سرعتى کرده، پس از عبور از نيمه، با ”توقف جفت‌پا“ پاس بيسبالى به نفرات اول ستون‌هاى (۳) مى‌دهند. مجدداً اقدام به دريبل، ”توقف جفت‌پا“ و پاس به ستون (۱) مى‌کنند. نفرات اول هر ستون، پس از انجام وظيفه، در جهت خلاف مسير تمرين جابه‌جا مى‌شوند يعنى ستون (۱) به (۳)، (۳) به (۲)، (۲) به (۱) منتقل مى‌شود.


تمرين ترکيبى پاس بيسبالى
تمرين ترکيبى پاس بيسبالى

هدف: تقويت مهارت پاس و دريافت در حرکت سريع

تمرين گروهى مهارت پاس بيسبالى

- تمرين پاس دو قطر :

توپ به‌وسيلهٔ پاس بيسبالى در مسير دو قطر زمين منتقل مى‌شود و بازيکنان پس از ارسال پاس، بر روى مسير مستطيل‌شکل جابه‌جا مى‌شوند، ستون (۱) به انتهاء ستون (۲)؛ ستون (۲) به انتهاء ستون (۳)؛ ستون (۳) به انتهاء ستون (۴) و ستون (۴) به انتهاء ستون (۱) مى‌رود. مسير پاس‌ بين ستون‌هاى (۱) و (۳) و ستون‌هاى (۲) و (۴) مى‌باشد.


تمرين پاس در قطر
تمرين پاس در قطر

هدف: تقويت پاس بيسبالى در مسافت‌هاى طولانى


تذکر ۱. مى‌‌توان مسير بازيکنان را روى قطر و مسير توپ را روى اضلاع مستطيل تعيين کرد.


تذکر ۲. چنانچه بازيکنان از قدرت کافى برخوردار نباشند، اين تمرين را مى‌توان در يک نيمهٔ زمين انجام داد.


- پاس در تمام زمين :

نفرات (مطابق شکل، تمرين ترکيبى پاس - دريبل) در تمام زمين قرار مى‌گيرند. نفر اول ستون (۱) اقدام به دريبل قدرتى کرده، در نيمه راه با توقف جفت‌پا متوقف مى‌شود و توپ را با پاس دو دست سينه يا بالاى سر به ستون (۲) پاس مى‌دهد و به انتهاء همان ستون مى‌رود. پاس‌گيرنده با يک چرخش با دريبل کنترلى به‌طرف دايرهٔ وسط مى‌رود و در انتهاء دايره توقف جفت‌پا مى‌کند و توپ را با پاس يک دست سينه يا زمينى به ستون (۳) روى خط پرتاب آزاد پاس مى‌دهد و به انتهاء همان ستون مى‌رود. پاس‌گيرنده نيز بلافاصله يک پاس بيسبالى به نفر اول ستون (۴) مى‌دهد و به انتهاء ستون مى‌رود. پاس‌گيرنده با عبور از بين موانع (۳ مانع به فاصلهٔ ۵ متر از يکديگر و مطابق شکل) با دريبل کنترلي، همراه با تعويض دست، در ادامهٔ مسير روى خط انتهائي، توقف جفت انجام مى‌دهد و توپ را به اولين نفر بدون توپ در ستون (۱) پاس داده، به کار خود خاتمه مى‌دهد.


تمرين ترکيبى پاس - دريبل
تمرين ترکيبى پاس - دريبل