شوت‌ جفت که جديدترين و رايج‌ترين مهارت شوت در بسکتبال است، شوتى است پرتحرک که دفاع از آن بسيار مشکل است. اين شوت با تکنيک يک‌دست، همراه با يک پرش عمودى انجام مى‌گيرد.