تمرين فردى مهارت شوت ‌جفت

- شوت در زواياى مختلف :

نفرات در ستون‌هاى مختلف از زواياى مختلف (به تشخيص مربي) اقدام به شوت‌جفت مى‌کنند. هر فرد اقدام به دريبل کرده، در نقطه‌اى متناسب با توانائى خود با توجه به حرکت صحيح پاها در هنگام قطع دريبل اقدام به شوت‌جفت مى‌کند و پس از دريافت توپ از تخته حلقه، جاى خود را تغيير مى‌دهد (تمرين شوت ‌جفت از زواياى مختلف).


تمرين شوت ‌جفت از زواياى مختلف
تمرين شوت ‌جفت از زواياى مختلف

هدف: تقويت پرش و شوت در مهارت شوت‌جفت

تمرين گروهى مهارت شوت‌ جفت

- شوت ‌جفت کاربردى :

افراد در ستون (۱) و (۲) داراى توپ هستند و پس از ارسال پاس به نفرات اول ستون‌هاى (۳) و (۴) به نقاط موردنظر خود در اطراف ذوزنقه مى‌دوند. با دريافت پاس از نفرات ستون‌هاى (۳) و (۴) بلافاصله يک‌باز ثابت کرده، با قرار دادن پاى دوم در کنار آن، اقدام به پرش بهينه و انجام شوت ‌جفت مى‌کنند. پاس‌دهنده‌ها پس از دريافت توپ از تخته، با دريبل به انتهاء ستون‌هاى (۱) و (۲) منتقل مى‌شوند و شوت‌کنندگان به انتهاء ستون‌هاى (۳) و (۴) خواهند رفت (تمرين شوت‌جفت کاربردى).


تمرين شوت‌جفت کاربردى
تمرين شوت‌جفت کاربردى

هدف: تطابق فرد در انجام شوت‌ جفت پس از دريافت پاس و تنظيم حرکات پا

تمرين ترکيبى مهارت شوت‌ جفت

- شوت ‌جفت قدرتى :

نفر اول ستون (۱) توپ را به نفر اول ستون (۲) پاس داده، با سرعت به‌طرف حلقهٔ مقابل مى‌دود و مجدداً يک پاس بيسبالى از وى دريافت مى‌کند. سپس اقدام به دريبل کرده، با عبور از خط نيمه، توپ را به نفر اول ستون (۳)، در منطقهٔ خط پنالتى پاس مى‌دهد و به هر نقطه که مايل است حرکت کرده و با دريافت مجدد پاس از وي، اقدام به يک شوت‌جفت قدرتى مى‌نمايد. افراد در هر ستون برخلاف شمارهٔ ستون جابه‌جا مى‌شوند؛ يعني، ستون (۳) به (۲) و (۲) به (۱) و (۱) به (۳) منتقل مى‌شوند (تمرين ترکيبى شوت).


تمرين ترکيبى شوت
تمرين ترکيبى شوت

هدف: افزايش توانائى فرد در تشخيص شوت مناسب


- بازى ۱۴ طلائى (دو بازيکن يا دو تيم - يک توپ):

۱ر اين تمرين، هر بازيکن يا تيم زودتر به امتياز ۱۴ طلائى برسد، برنده خواهد بود.


۲ر شوت‌جفت از خارج ذوزنقه ۲ امتياز و هر شوت سه‌گام، ۱ امتياز دارد (تمرين بازى ۱۴ طلائي).


۳گر شوت از خارج از ذوزنقه گل نشود، مى‌توان با توپ مجدداً، اقدام به شوت سه‌گام نمود.


۴رگاه توپى گل نشود، مجموع امتيازات فرد تا آن لحظه ثبت شده، حريف شروع به شوت کردن مى‌نمايد.


۵ا شروع مجدد شوت از سوى نفر اول، شمارش امتيازها از دنبالهٔ امتيازات قبلى خواهد بود.


تمرين بازى ۱۴ طلائى
تمرين بازى ۱۴ طلائى

- بازى قهرمان (دو نفر - يک توپ) :

۱ه حکم قرعه و يا شير يا خط، نفر اول شوت‌کننده مشخص مى‌شود.


۲فر اول از هر نقطهٔ دلخواه و با هر تکنيک (يک يا دو دست ثابت، جفت، سه‌گام) شوت مى‌کند. نفر دوم نيز بايد از همان نقطه و با همان تکنيک اقدام به شوت نمايد. (شوت‌ها ممکن است دو يا سه امتيازى يا پرتاب آزاد باشند.)


۳گر شوت نفر اول گل شود و شوت نفر دوم گل نشود، نفر دوم به ترتيب حروف کلمهٔ قهرمانى يعنى ق-هـ-ر-م-ا-ن را براى نفر اول ثبت مى‌‌کند و همين شرايط براى نفر اول خواهد بود، چنانچه شوت‌هاى وى گل نشود، اما حريف بعد از وي، از همان نقطه و با همان تکنيک توپ را به ثمر برساند، حروف براى وى نوشته مى‌شود.


۴ر شرايطى که از يک نقطه، توپ هيچ‌يک گل نشود يا هر دو توپ گل شود هيچ حرفى براى هيچ‌يک ثبت نخواهد شد.


۵رنده کسى است که زودتر به کلمهٔ ”قهرمان“ برسد (مى‌توان کلمهٔ ديگرى را جايگزين نمود).