پياده‌روى طبيعى

- آشنا شدن با قوانين و الگوى تکنيکى کلى.


- در روى يک سطح مسطح و هموار، مسافتى را به‌صورت طبيعى پياده‌‌روى کنيد و سپس به‌‌تدريج سرعت را افزايش دهيد بدون اينکه وارد مرحلهٔ دويدن شويد.


- با آهنگِ نسبتاً آرام حدود حداقل۱۰۰ متر را در حالى‌که بدن کشيده است و گام‌ها به‌خوبى از همديگر باز مى‌شوند پياده‌روى کنيد. (تصوير پياده‌روى طبيعى)


هدف:

آشنا شدن با حرکت پياده‌روى


پياده‌روى طبيعى
پياده‌روى طبيعى

پياده‌روى روى اصول تکنيکى

- مانند مرحلهٔ ۱: ولى اين‌بار پاى عقبى بيشتر به زمين نيرو وارد مى‌کند و لگن و پاى هر طرف بدن به‌طرف جلو کشيده مى‌شود.


- تماس ”پاشنه - پنجه“ با زمين حفظ شود و زانو بايد در مرحلهٔ اتکاء جلوئى راست باشد. (تصوير پياده‌روى روى اصول تکنيکي)


هدف:

تمرين اعمال نيروى بيشتر با پاى عقبيى و افزايش طول گام.پياده‌روى روى اصول تکنيکى
پياده‌روى روى اصول تکنيکى

پياده‌روى روى خط

- مانند مرحلهٔ ۲؛ امّا اين‌بار سعى شود که روى خط پياده‌روى صورت بگيرد يعنى هر پا روى خط فرود بيايد.


- طول گام را بيشتر کنيد و سعى کنيد که فرود پا در جهت خالف خط باشد يعنى هر پا به‌‌صورت زيگزاگ در طرف ديگر خط روى زمين گذاشته شود. با انجام اين عمل انتقال وزن به لگن اتکاء بعد از قطع تماس با زمين حاصل مى‌شود. (تصوير پياده‌روى روى خط)


هدف:

توسعهٔ چرش مناسب لگن.


 پياده‌روى روى خط
پياده‌روى روى خط