تمرين‌هاى انعطاف‌پذيرى ويژهٔ پياده‌روى

- با سرعت متوسط پياده‌روى کنيد و هنگام پياده‌روى دست‌ها را در وضعيت‌هاى مختلف مانند قرار دادن در جلو، قرار دادن در عقب، قرار دادن در طرفين و دوران دادن دست‌ها در حالى‌که شانه‌ها به‌طرف جلو عمل غلتکى را انجام مى‌دهند، قرار دهيد.


- تمرين بالا را با ساير تمرين‌ها ماند پياده‌روى روى خط يا پياده‌روى با عبور دادن پا از خط، ترکيب کنيد. (تصوير تمرين‌هاى انعطاف‌پذيرى ويژهٔ پياده‌روي)


هدف:

توسعهٔ حرکات شانه و لگن بدون استفاده از دست‌هاتمرين‌هاى انعطاف‌پذيرى ويژهٔ پياده‌روى
تمرين‌هاى انعطاف‌پذيرى ويژهٔ پياده‌روى

پياده‌روى به روش‌هاى متنوع

- در اين تمرين از ترکيب وضعيت‌هاى مختلف دست‌ها استفاده شود مانند ۳۰-۲۰ متر دست‌ها جلو و سپس استفادهٔ درست از دست‌ها به هنگام پياده‌روى.


- اين تمرين را به مسافت حدوداً ۱۰۰ متر انجام دهيد.


هدف:

انطباق تکنيک با سطوح سرعتى مختلف


انجام پياده‌روى به مسافت بيشتر

- در حدود ۴۰۰ متر پياده‌روى کنيد و بيشتر بر روى اجراءِ تکنيک و انجام آن طبق قوانين و مقررات پياده‌روى تمرين کنيد تا افزايش سرعت. (تصوير انجام پياده‌روى به مسافت بيشتر)


هدف:

ادامهٔ کار تکنيکى تحت شرايط خستگىِانجام پياده‌روى به مسافت بيشتر
ِانجام پياده‌روى به مسافت بيشتر