پرش سه‌گام به‌صورت شبکه‌اى

- يک شبکه شبيه تصوير (چالهٔ پرش) با پودر گچ سفيد ترسيم کنيد.


- فاصله‌‌هاى مختلف با توجه به‌شرايط ورزشکاران مانند ۳ و ۴ متر به‌کار بريد.


- از دورخيز ۵ تا ۷ گام استفاده کنيد.


- مسافت‌هاى لى‌لى و قدم و پرش را به‌تدريج افزايش دهيد.


هدف:

جلوگيرى از تأکيد بيش از حد روى مرحلهٔ ”لى‌لى“.


چالهٔ پرش
چالهٔ پرش

پرش سه‌گام با استفاده از دورخيز متوسط

- از دورخيز متوسط در حدود ۷ تا ۹ گام استفاده شود.


- از دالان دورخيز استفاده شود.


- جهت بدن در اجراء ”لى‌لي“ و فرود از مرحله ”قدم“ به‌طرف جلو و در يک راستا باشد.


هدف:

آشنا شدن با دورخيز طولانى‌تر و سريع‌تر و سطوح دورخيز سخت‌تر.

مراحل کامل تکنيک

- فرآيند دورخيز کامل، شبيه پرش طول است.


هدف:

آشنا شدن، دورخيز کامل و اجراءِ تکنيک با سرعت بهينه و مطلوب (تصوير مراحل کامل تکنيک)