پرش‌هاى هماهنگ

- حرکات لى‌لى متوالى اجرا شود.


- ريتم‌هاى مختلف مانند دو لى‌لى + يک گام + يک جهش و... به‌کار رود.


- دورخيز کوتاه انجام شود.


- حرکات جهشى متناوب پشت‌سر هم و متوالى اجرا شود.


هدف:

توسعهٔ قابليت و توانائى پرش عمومى با استفاده از هر دو براى عمل جهش (تصوير پرش‌هاى هماهنگ)    پرش‌هاى هماهنگ
پرش‌هاى هماهنگ

پرش سه‌گام چندگانه

- دورخيز با استفاده از ۵ - ۳ گام اجرا شود.


- آهنگ اجراءِ حرکات شبيه آهنگ سه‌گام به‌جزء مرحلهٔ پرش باشد.


- آهنگ حرکات به‌صورت حرکات زوج از ”لى‌لي“ و ”گام“ باشد.


- مسافت در مجموع بين ۳۰ - ۲۰ متر باشد.


هدف:

آشنا شدن با آهنگ پرش سه‌گام (تصوير پرش سه‌گانه چندگانه)    پرش سه‌گانه چندگانه
پرش سه‌گانه چندگانه

پرش سه‌گام با اجراءِ مرحلهٔ پرش از سکو

- دورخيز با ۵ تا ۷ گام انجام شود.


- براى مسافت لى‌لي، ۲ تا ۳ متر علامت‌گذارى شود.


- بعد از انجام مرحلهٔ ”قدم“، پا روى سکو فرود آيد.


- حالا عمل پرش از روى سکو به‌داخل چاله انجام شود.


هدف:

توسعهٔ تکنيک ”قدم“. (تصوير پرش سه‌گام با اجراءِ مرحلهٔ پرش از سکو)    پرش سه‌گام با اجراءِ مرحلهٔ پرش از سکو
پرش سه‌گام با اجراءِ مرحلهٔ پرش از سکو