آشنائى با ديسک

- شاگردان با مسائل ايمنى از جمله، خود وسيله پرتابى و نحوهٔ گرفتن ديسک آشنا شوند.


- ديسک را روى زمين بغلتانيد. آن را از انگشت نشانه رها کنيد و به‌طرف پرتاب‌کنندهٔ ديگرى که در فاصلهٔ ۱۰ - ۵ مترى ايستاده روى زمين غلت دهيد.


- سپس ديسک را به‌طرف ”بالا“ و ”بالا و جلو“ در هوا پرتاب کنيد.


- با تاب‌دادن ديسک به عقب و جلو، عدد هشت انگليسى (8) را در فضا ترسيم کنيد. (تصوير آشنائى با ديسک)


هدف:

آشنائى با ديسک و يادگيرى چرخش صحيح آن.


آشنائى با ديسک
آشنائى با ديسک

پرتاب ايستاده از رو به‌رو

- مانند شکل (آشنائى با ديسک)، در حالى‌که پاها از هم باز هستند بايستيد، و بعد مانند شکل (پرتاب ايستاده از رو به‌رو) آنها را به‌حالت موازى درآوريد و پرتاب کنيد. اين حرکات را به تناوب انجام دهيد.


- به‌طرف عقب جمع شويد و با استفاده از پاها براى شتاب‌گيري، با بازکردن مجدد بدن پرتاب کنيد.


- از وسايل ديگرى مانند حلقه، توپ طبى سبک و تاير دوچرخه استفاده کرده، عمل پرتاب را اجرا کنيد.


هدف:

يادگيرى پرتاب راست و استفاده از شتاب دورانى (تصوير پرتاب ايستاده از رو به‌رو)


پرتاب ايستاده از رو به‌رو
پرتاب ايستاده از رو به‌رو

پرتاب ايستاده از پهلو

- طورى بايستيد که شانهٔ چپ شما به‌طرف جهت پرتاب قرارگيرد؛ پاها به‌اندازهٔ ۵/۱ برابر عرض شانه از هم باز باشند؛ وزن روى پاى راست قرار گيرد؛ ديسک را به عقب تاب‌داده، با عمل چرخش روى پاى راست و چرخش پاشنهٔ پاى راست به‌طرف خارج و حرکت لگن راست به‌طرف جلو و محکم‌کردن پاى چپ روى زمين، عمل پرتاب را انجام دهيد.


هدف:

يادگيرى استفاده از پاى راست و لگن به‌طور فعال و استفاده از پاى چپ (تصوير پرتاب ايستاده از پهلو)


پرتاب ايستاده از پهلو
پرتاب ايستاده از پهلو