پرتاب ايستاده از وضعيت توانمند

- حرکت را در حالى‌که پشت به مسير پرتاب ايستاده‌ايد شروع کنيد. ديسک را به‌طرف عقب و بالا در حالى‌که کف دست به‌طرف بالا قرار دارد تاب دهيد. حرکت را قطع نکنيد که در اين‌صورت ديسک از دست به زمين خواهد افتاد.


- عمل پرتاب را با حرکت چرخش شديد لگن راست به‌طرف جلو و انتقال وزن از پاى عقبى به جلوئى و قراردادن مربع سينه در جهت پرتاب، با استفاده از حرکات سدکنندهٔ دست چپ انجام دهيد.


هدف:

يادگيرى فعاليت پاى راست و چرخش روى پاها، لگن و بالاتنه (تصوير پرتاب ايستاده از وضعيت توانمند)


پرتاب با يک دور چرخيدن

- حرکت را از خارجِ دايره در حالى‌که رو به‌روى جهت پرتاب ايستاده‌ايد و ديسک در عقب بدن قرار دارد شروع کنيد.


- پاى چپ را در جلو، در داخل دايره قرار دهيد.


- يک قدم به جلو در حالى‌که پاى چپ به‌طرف داخل مى‌چرخد برداريد.


- روى پاى چپ به‌طرف جلو بچرخيد و با ادامهٔ حرکت روى سينهٔ پاى راست در مرکز دايره در وضعيت توانمند قرار گيريد و عمل پرتاب را انجام دهيد.


هدف:

آشنا شدن با پرتاب با يک دور چرخيدن (تصوير پرتاب با يک دور چرخيدن)


مراحل کامل تکنيک

- در حالى‌که پشت به ‌سمت دايره ايستاده‌ايد، عمل ۵/۱ دور چرخيدن را با تاب‌دادن‌ها اوّليه شروع کنيد.


- زانوى چپ عمل چرخيدن را هدايت مى‌کند و بدن را در وضعيت توانمند قرار مى‌دهد.


- در اين مرحله پس از اجراء تمام مراحل کامل، آنها را به‌ويژه ”وضعيت توانمند“ کنترل و تصحيح کنيد.


- مراحل کامل را با ديسک‌هاى سبک‌تر انجام دهيد.


- مراحل کامل را با وسايل مختلفى مانند حلقه، تاير دوچرخه و توپ‌هاى طى سبک انجام دهيد.


هدف:

ارتباط‌ دادن مراحل مختلف و تکامل تکنيک پرتاب ديسک