دوهاى تعقيبى


ـ از يک قطعه طناب به‌ طول ۵/۱ متر استفاده شود.


ـ دو سر طناب به‌وسيلهٔ دو دونده در حالى‌که پشت‌ سر هم و به‌طور آهسته در حال دويدن هستند گرفته مى‌شود.


ـ با رها کردن طناب از سوى دوندهٔ جلوئى عمل تعقيب از سوى دونده دوم شروع مى‌شود.


هدف:

توسعهٔ زمان عکس‌العمل و قاببليت شتاب‌گيرى

دوهاى شتاب‌دار


ـ يک منطقهٔ ۶ مترى علامت‌گذارى شود.


ـ يک دونده در خط دوم منتظر مى‌ماند.


ـ به‌ مجرد اينکه دونده اولى از خط اوّل گذشت، دوندهٔ دوم با حداکثر سرعت شروع به دويدن مى‌کند.


هدف:

توسعهٔ شتاب‌گيرى و قابليت دويدن با حداکثر سرعت.

۲۰ متر سرعت


ـ يک منطقه ۲۰ مترى علامت‌گذارى شود.


ـ از مسافت ۲۰ تا ۳۰ متر به‌عنوان دورخيز براى کسب سرعت اوليه استفاده کنيد.


ـ منطقه ۲۰ مترى را با حداکثر سرعت بدويد.


هدف:

توسعه سرعت بيشينه يا حداکثر