تمرين‌هاى دويدن پايه


ـ گرم کردن کامل بدن با انجام تمرين‌هاى دويدن پايه


ـ حرکات زدن پاشنه به لگن، بالا آوردن مچ پا و زانو بلند


ـ از تمرينات متنوع استفاده کنيد.


هدف:

توسعهٔ مهارت‌هاى بنيادى دويدن

تمرين‌هاى جهشى با پاى کشيده


ـ حرکت جمع کردن فعال پا به طرف عقب


ـ انجام حرکت پنجه زدن يا پنجه کشيدن با پا


ـ خم کردن مفصل زانوى پاى اتکاء


هدف:

توسعه عمل کششى و باز شدن پا و عمل پنجه کشيدن پا بر روى زمين

تمرين‌هاى مقاومتى


ـ از ورزشکار ديگرى براى ايجاد مقاومت يا وسايلى مانند لاستيک قابل انعطاف استفاده کنيد.


ـ مقاومت را مناسب انتخاب کنيد.


ـ مطمئن باشيد که پاى اتکاء کاملاً کشيده مى‌شود.


هدف:

توسعهٔ مرحله رانش و قدرت ويژه