ويژگى‌هاى تکنيکى تعويض غيرديدارى مرحلهٔ آمادگى


دوندهٔ آورنده: رسيدن به حداکثر سرعت


دوندهٔ گيرنده: ايستادن در وضعيت شروع


ـ دوندهٔ آورنده چوب امدادى با حداکثر سرعت نزديک مى‌شود.


ـ دوندهٔ گيرنده چوب امدادى وضعيّت شروع به‌خود گرفته.


به علامتِ گذاشته روى زمين نگاه مى‌کند. در وضعيّت شروع دونده روى سينهٔ پاها ايستاده به‌طورى که زانو خم و بدن متمايل به جلو باشد. (تصوير بالا)


ـ علامت در کنار خط جائى که دوندهٔ آورنده چوب امدادى نزديک مى‌شود قرار مى‌گيرد.

ويژگى‌هاى تکنيکى تعويض غيرديدارى مرحله شتاب‌گيرى


دوندهٔ آورنده: نگهدارى حداکثر سرعت و دادن علامت به موقع براى تعويض چوب


دوندهٔ گيرنده: استفاده از الگوى شتاب‌گيرى ثابت و حساب‌شده


ـ شتاب‌گيرى و افزايش سرعت گيرندهٔ چوب امدادى بايد ثابت و حساب‌شده باشد.


ـ وقتى‌که دونده‌ها به منطقهٔ تعويض چوب نزديک مى‌شوند، دوندهٔ آورنده چوب امدادى با يک علامت شفاهى که قبلاً تعيين‌شده است دونده گيرنده را براى گرفتن چوب امدادى آگاه مى‌کند.


ـ وقتى‌که دونده گيرنده دست خود را به عقب مى‌کشد و دوندهٔ آورنده چوب امدادى را به‌دست نفر گيرنده (برحسب نوع تکنيک تعويض چوب) مى‌رساند. (تصوير بالا)

ويژگى‌هاى تکنيکى تعويض غيرديدارى مرحلهٔ تعويض


رد کردن مطمئن و سريع چوب امدادى


ـ دوندهٔ آورنده بر دست دوندهٔ گيرنده، تمرکز مى‌کند.


ـ دوندهٔ آورنده، چوب امدادى را در دست دوندهٔ گيرنده قرار مى‌دهد.


ـ دوندهٔ گيرنده چوب را به محضِ تماس آن با دست مى‌گيرد.


ـ هر دو دونده بايد در کنار خط خود در خلال تعويض چوب بايستند. (تصوير بالا)


ـ دوندهٔ آورنده مى‌بايد در درون خط خود تا زمانى‌که کليه تعويض‌ها انجام شود قرار بگيرد.