ويژگى‌هاى تکنيکى تعويض غيرديدارى مبادله متناوب


به حداکثر رساندن سرعت چوب (امدادي) در طول ۴۰۰ متر با استفاده از کوتاه‌ترين مسافت‌هاى دويده‌شده.


ـ اولين دونده چوب امدادى را با دست راست حمل مى‌کند و از طرف داخلى پيست به دومين دونده نزديک مى‌شود. (تعويض داخلى).


ـ دومين دونده چوب امدادى را با دست چپ دريافت مى‌کند و از طرف خارجى پيست به سومين دونده نزديک مى‌شود. (تعويض خارجى).


ـ سومين دونده چوب امدادى را با دست راست دريافت مى‌کند و از طرف داخلى پيست به چهارمين دونده نزديک مى‌شود. (تعويض داخلى)


ـ چهارمين دونده چوب امدادى را با دست چپ دريافت مى‌کند. بسيارى از دونده‌هاى چهارم چوب امدادى را پس از گرفتن با دست چپ به دست راست داده، با سرعت خود را به خط پايان مى‌رسانند. (تصوير بالا)

تعويض غيرديدارى ويژگى‌هاى تکنيکى اندازه‌گيرى و علامت‌ها


تعويض چوب امدادى مطابق با قوانين


ـ چوب امدادى مى‌بايد در منطقه مجاز ۲۰ متريِ تعويض، مبادله شود.


ـ دوندهٔ گيرنده چوب امدادى در منطقه ۱۰ مترى شتاب‌گيرى منتظر مى‌شود.


ـ يک علامت روى زمين در جلوى منطقه شتاب‌گيرى گذاشته مى‌شود تا نشان دهد که چه موقع دونده گيرنده بايد شروع به شتاب‌گيرى نمايد. (تصوير بالا)