اجراء تکنيک ساده يک گام از روى سکو

ـ مانند تمرين قبل وضعيّت جهش را حفظ کنيد.


ـ پاى راهنما را قبل از فرود باز کنيد.


ـ پاى جهش را به طرف جلو و بالا بکشيد.


ـ پس از قرار دادن دو پا به موازات هم با دو پا در چاله فرود آئيد (تصوير زير)هدف:

تمرين تکنيک يک گام تحت شرايط آسان‌تر

اجراء تکنيک ساده يک گام با استفاده از دورخيز کوتاه

ـ پس از طى ۷ ـ ۵ گام به‌عنوان دورخيز، عمل جهش را انجام دهيد.


ـ عمل جهش بايد فعال و همراه با قرار دادن سريع پا روى زمين باشد.


ـ پس از جهش مانند تمرين قبل از وضعيت جهش را تا آخرين لحظه حفظ کرده، با جفت کردن پا عمل فرود را انجام دهيد. (تصوير زير)هدف:

تمرين تکنيک يک گام تحت شرايط عادى


ـ مطابق شکل از تختهٔ پرش به‌طرف عقب بدويد.


ـ پس از طى ۲۰ تا ۳۰ متر به‌عنوان دورخيز عمل جهش را انجام دهيد.


ـ از مربى يا ورزشکار ديگرى بخواهيد محل جهش را علامت‌گذارى کند.


ـ حالا از اين محل، عمل دورخيز را شروع کنيد.


ـ طول گام را در اولين آزمايش تغيير ندهيد.


ـ اگر لازم است محل شروع دويدن را تصحيح کنيد.


ـ حالا عمل پرش را با دورخيز کامل انجام دهيد.


هدف:

آشنا شدن با دورخيز و اجراء مراحل کامل پرش طول با تکنيک ساده يک گام (تصوير زير)

اجراء کامل تکنيک ساده يک گام با دورخيز عادى