پرش‌هاى متوالى از روى موانع

ـ براى انجام اين تمرين دو مانع به ارتفاع ۳۰ تا ۵۰ سانتى‌متر را به فاصله ۹ ـ ۷ متر از همديگر قرار دهيد.


ـ پس از طى ۸ ـ ۶ متر به‌عنوان دورخيز از روى اولين مانع پرش کنيد و روى پاى راهنما فرود آئيد.


ـ اين‌کار را با آهنگ برداشتن سه گام بين دو مانع نيز انجام دهيد.


هدف:

اجراء عمل جهش با استفاده از دورخيز کوتاه و توسعهٔ وضعيّت جهش. (تصوير زير)


حرکات داورى در اعلام امتياز به‌دست آمده در بازى بسکتبال
حرکات داورى در اعلام امتياز به‌دست آمده در بازى بسکتبال

پرش پا باز يا تله‌مارک (Telemark)


بعد از ۵ تا ۷ گام دورخيز جهشى فعال انجام دهيد. وضعيت جهش را حفظ کنيد و در همان حالت باز بودن پاها از هم (تله مارک) در چاله پرش فرود آئيد.(تصوير بالاـپرش پابازياتله‌مارک”Telemark“)


هدف:

تأکيد بر عمل جهش و حفظ وضعيّت جهش در هوا

پرش پا باز از روى سکو

ـ سکوئى را به ارتفاع ۲۵ ـ ۱۵ سانتى‌متر در مقابل چالهٔ پرش در مسير دورخيز قرار دهيد.


ـ پس از طى ۷ ـ ۵ گام دورخيز از روى سکو پرش کنيد.


ـ وضعيت جهش را حفظ کنيد و در همان حالت باز بودن پاها از هم (تله‌مارک) در چاله فرود آئيد.


ـ وجود سکو باعث مى‌شود تا ورزشکار فرصت بيشترى براى حفظ وضعيّت جهش در هوا را داشته باشد.


هدف:

عادت کردن به پرش از روى سکو و دادن زمان بيشتر در هوا (تصوير زير)