دو گروه غالباً در آمريکا مورد آزمايش قرار گرفته‌اند کودکان سفيدپوست يعنى اخلاف مهاجران اروپائى و کودکان سياه‌ پوست بوده‌اند. محققان در پاره‌اى از مواقع تفاوت‌هائى را در زمينه‌ٔ اجراءهاى حرکتى اين کودکان مشاهده کرده‌اند، هرچند در بعضى از اوقات يا در آزمون‌هاى ديگر چنين تفاوت‌هائى را نديده‌اند.

دورهٔ کودکى

دورهٔ کودکي. مطالعات مقايسه‌اى کودکان سنين دبستانى دو نژاد سفيد و سياه آمريکائى براساس شاخص‌هاى کمّى و توليد حرکت شامل اندازه‌گيرى‌هاى عملکردى عضلانى مربوط به قدرت بوده‌اند. همچنين بسيارى از اين مقايسه‌ها برترى اجرائى کودکان و نوجوانان سياه‌پوست را تائيد کردند؛ براى مثال کودکان سياه‌پوست امتياز و نمرات بهترى را مقايسه با همسالان خود در فعاليت‌هائى به‌شرح زير به‌دست آوردند:


- دوهاى سرعت کوتاه (پسران و دختران) هوتينگر، ۱۹۵۶؛ مالينا، ۱۹۶۹؛ مالينا و روش، ۱۹۸۳؛ ميلن و همکاران، ۱۹۷۶) و دوهاى مربوط به چابکى (دينوکسى و شوز، ۱۹۷۷)


- پرتاب توپ براى کسب مسافت (دختران) (تمپل، ۱۹۵۲)


- پرش طول جفتى براى کسب مسافت (دختران و پسران) (مالينا و روش، ۱۹۸۳؛ تمپل ۱۹۵۲)


- پرش عمودى (دختران و پسران) (جونز، بويس و هريس، ۱۹۸۶؛ مارتين، ۱۹۶۶؛ مارتينو، ۱۹۶۶؛ تمپل، ۱۹۵۲)


از طرف ديگر پاره‌اى ديگر از گزارش‌هاى تحقيقى حاکى از تفاوت جزئى بين کودکان سفيدپوست و سياه‌پوست است، به‌ويژه در مهارت‌هائى به‌شرح ذيل:


- پرتاب توپ سافتبال براى کسب مسافت (مالينا، ۱۹۶۹)


- کشش بارفيکس، شناى زمينى و پرتاب توپ (واکر، ۱۹۳۸)


- دراز و نشست، آويزان شدن از بارفيکس با آرنج خميده، زدن توپ به ديوار، دوى چابکى، دو و راه رفتن ۶۰۰ يارد (جونز و همکاران، ۱۹۸۶)؛


در بعضى از مواقع تفاوت‌هائى که دلالت بر برترى کودکان سفيدپوست داشته باشد ملاحظه شده است که اهم آنها به قرار ذيل است:


- پرش طول و دوهاى کوتاه سرعت (واکر، ۱۹۳۸)


- پرش عمودى (دختران) (دينوکسى و شوز، ۱۹۷۷)


- پرش طول جفتى در دختران سنين ۶ تا ۹ سال (مالينا و روش، ۱۹۸۳)، کودکستان و کلاس دوم ابتدائى (ملين و همکاران، ۱۹۷۶)، و دختران ۸ ساله (تمپل، ۱۹۵۲)


- حرکات مربوط به هماهنگى دست و چشم (جونز و همکاران، ۱۹۸۶)


سعى کرده‌ايم تا روندى را در اين نتايج و اندازه‌گيرى‌ها به‌دست آوريم، ليکن با ناکامى مواجه شده‌ايم؛ زيرا در يک مقياس، يک گروه از گروه ديگر برتر بوده‌اند، حال آنکه در مطالعهٔ ديگر عکس آن ديده شده است (مالينا، ۱۹۶۹). نتايج به‌دست آمده به قدرى متفاوت هستند که هرگونه جمع‌بندى را غير ممکن ساخته‌اند.