دوران طفوليت و اوايل کودکى

اکثر تفاوت‌هائى که پژوهشگران در زمينهٔ اجراءهاى ورزشى و حرکتى کودکان پيدا کرده‌اند به محدودۀ سنى تولد تا ۲ سالگى نسبت داده شده است. اين تفاوت‌ها مربوط به زمان پيدايش و ظهور حرکات پايه است. مراتب رشد حرکتى در کودکان اين دو گروه به‌طور چشم‌گير پايدار است (مالينا، ۱۹۷۳). تفاوت‌هاى زمانى بيشتر به نفع کودکان سياه‌پوست است؛ براى مثال بيلى در سال ۱۹۶۵ چنين مشاهده کرد که کودکان سياه‌پوست از کودکان سفيدپوست در نتايج مربوط به آزمون مقياس رشد حرکتى اطفال جلوتر بودند. ميانگين به‌دست آمده توسط اطفال سياه‌پوست همواره از يک ماه تا ۱۴ ماه جلوتر از سفيدپوستان بود (جدول زير). برترى اطفال سياه‌پوست در تمام ۶۰ ماه آزمون وجود داشت و اين تفاوت‌ها فقط به يک مهارت محدود نمى‌شد.


عملکرد اطفال برحسب نژاد با مقياس رشد حرکتى بيلى

سن (ماه) اطفال سفيدپوست اطفال سياه‌پوست
N M SD N M SD
۱ ۴۱ ۶/۳۴ ۲/۰۳ ۴۱ ۶/۳۹ ۲/۹۸
۲ ۴۵ ۹/۳۱ ۲/۲۰ ۳۷ ۹/۸۹ ۲/۲۲
۳ ۴۲ ۱۲/۱۲ ۲/۵۷ ۴۱ ۱۳/۳۹ ۲/۸۲
۴ ۴۷ ۱۴/۵۷ ۳/۲۰ ۳۱ ۱۶/۲۹ ۲/۹۲
۵ ۴۱ ۱۸/۸۳ ۳/۳۲ ۴۰ ۲۱/۲۵ ۳/۴۶
۶ ۴۴ ۲۵/۷۳ ۴/۴۰ ۴۲ ۲۵/۷۶ ۴/۷۸
۷ ۴۷ ۲۸/۴۷ ۴/۸۸ ۴۱ ۳۰/۴۶ ۴/۶۴
۸ ۶۱ ۳۴/۴۱ ۵/۲۷ ۵۱ ۳۵/۶۷ ۵/۰۲
۹ ۵۴ ۳۷/۱۳ ۴/۰۶ ۴۴ ۳۸/۹۵ ۴/۱۷
۱۰ ۵۳ ۴۰/۱۱ ۳/۶۲ ۴۰ ۴۱/۳۲ ۳/۹۳
۱۱ ۴۳ ۴۲/۸۴ ۳/۰۶ ۲۶ ۴۴ ۲/۹۷
۱۲ ۴۹ ۴۴/۲۲ ۳/۱۶ ۴۳ ۴۵/۸۸ ۴/۴۲
۱۳ ۴۴ ۴۶/۴۵ ۴/۴۹ ۳۶ ۴۷/۰۸ ۳/۲۷
۱۴ ۴۸ ۴۸/۳۳ ۳/۰۱ ۳۸ ۴۸/۶۸ ۴/۰۳


يادآورى:

ميانگين نتايج (M) و انحراف استاندارد (SD)در رابطه با مقياس رشد حرکتى اطفال بيلى است (برگرفته شده از بيلي، ۱۹۶۵).


تحقيق ديگرى که در دههٔ ۱۹۸۰ انجام شد به‌طور کلى مشاهدات بيلى را تائيد کرد. کاپيوت و همکاران او در سال ۱۹۸۵ به مشاهدهٔ اطفال از ۲ هفتگى تا ۲ سالگى در زمينهٔ مهارت‌هاى پايه برگزيده پرداختند. کليهٔ اطفال نتيجهٔ حداقلى را در آزمون مقياس رشد اطفال بيلى به‌دست آوردند. به‌طورى که رشد آنان در ۲ سالگى طبيعى تلقى شد، ليکن براى دستيابى به مقايسهٔ منصفانه‌تر بايد گفت اطفال سياه‌پوست در مقايسه با سفيدپوستان تا اندازه‌اى زودتر به حرکات پايه و اساسى دست يافتند. اين تفاوت در دختران دو نژاد بيشتر از پسران قابل ملاحظه بود. وضعيت اجتماعى - اقتصادى آنان نيز ثبت شده بود. در بين گروه بالاى اجتماعى - اقتصادى با رشد حرکتى کندتر نماينده‌اى از اطفال سياه‌پوست وجود نداشت، لذا ارزشيابى تفاوت‌هاى نژادى به‌طور مستقل از عوامل محيطى و اجتماعى - اقتصادى مشکل مى‌شد. عليرغم چند تحقيق که نتوانستند تفاوت‌هاى معنى‌دارى بين اطفال سياه‌پوست و سفيدپوست پيدا کنند (مالينا، ۱۹۷۳)، مى‌توانيم چنين انتظار داشته باشيم که اطفال سياه‌پوست به‌طور متوسط زودتر از اطفال سفيدپوست به حرکات اساسى و پايه دست مى‌يابند.


در مورد کودکان ۲ تا ۶ ساله از اطلاعات کمترى راجع‌به تفاوت‌هاى قومى و تأثير آنها بر رشد حرکتى در دست است. از آن گذشته نتايج تحقيقات انجام شده در اين محدودهٔ سنى بيشتر بى‌نتيجه و مورد ترديد است؛ براى مثال در سال ۱۹۴۲ سزومز چنين نتيجه گرفت که کودکان ۳ و ۴ سالهٔ سياه‌پوست در مقايسه با کودکان هم‌سن سفيدپوست در حرکات ظريف جلوتر هستند، اما رُدز در سال ۱۹۳۷ در نمونه‌اى از کودکان پيش‌دبستانى تفاوت معنى‌دارى در زمينهٔ حرکات ظريف پيدا نکرد. در سال ۱۹۷۰ ساندلر و همکاران او اجراهاى کودکان سياه‌پوست ۴ تا ۶ ساله طبقهٔ پائين را با استفاده از آزمون‌هاى غربالى رشد که مخصوص کودکان سفيدپوست بود مطالعه و مقايسه کردند. کودکان سياه‌پوست در مقايسه با همسالان سفيدپوست خود تا اندازه‌اى به نتايج بهترى دست يافتند. به‌خصوص نتايج آنها در مهارت‌هاى ظريفى که شامل عملکردهاى شناختى و ذهنى بود کودکان سياه‌پوست پائين‌تر از حد طبيعى قرار گرفتند.