عمل تنه در پرتاب و ضربه براى توليد نيرو:


- مرحلهٔ اول : تنه فعال نيست و هيچ حرکتى به جلو و عقب ندارد؛ براى توليد نيرو فقط دست فعال است. گاهى فشار دست به جلو براى پرتاب موجب چرخش غيرفعال تنه مى‌شود که هيچ نوع چرخشى قبل از آن وجود ندارد. چنانچه تنه عملى را انجام دهد، اين عمل با فشار دست به جلو همراه است و به‌صورت خم شدن تنه در مفصل لگن انجام مى‌گيرد. گاهى باز شدن تنه در مفصل لگن در مرحلهٔ آمادگي، پيش از خم شدن آن به جلو مشاهده مى‌شود.


- مرحلهٔ دوم : چرخش قسمت بالاى تنه يا چرخش کل تنه باهم در يک زمان؛ ستون فقرات و لگن هر دو به سمت مخالف خط پرتاب حرکت کرده، از آن دور مى‌شوند، سپس به شکل يک واحد شروع به چرخش به جلو مى‌کنند. اين عمل گاهى فقط با چرخش قسمت بالاى ستون فقرات به عقب و سپس در جهت نيرو انجام مى‌گيرد. به اين ترتيب، لگن رو به جهت پرتاب ثابت مى‌ماند يا به حرکت چرخشى قسمت بالاى ستون فقرات به جلو در برگشت مى‌پيوندد.


- مرحلهٔ سوم : چرخش متمايز؛ لگن پيش از قسمت بالاى ستون فقرات حرکت چرخشى خود را به جلو شروع مى‌کند. کودک ابتدا با چرخش بخشى از لگن که در سمت دست پرتاب‌کننده قرار دارد آن را از خط پرتاب دور مى‌کند، سپس حرکت چرخشى به جلو را با لگن زمانى شروع مى‌کند که هنوز قسمت بالاى ستون فقرات به سمت عقب در حرکت است.


تاب دادن دست به عقب، عمل تدارکى بازو و ساعد در پرتاب از بالاى شانه براى توليد نيرو


مرحلهٔ آمادگى تاب خوردن دست به عقب:


- مرحلهٔ اول : تاب دادن دست به عقب وجود ندارد؛ دست حامل توپ، مستقيم به جلو حرکت مى‌کند و توپ را در همان وضعيتى که در شروع حرکت داشت رها مى‌کند.


- مرحلهٔ دوم : خم شدن بازو و مفصل آرنج؛ با خم شدن بازو به بالا هم‌زمان با خم شدن مفصل آرنج، توپ از خط پرتاب دور مى‌شود و در وضعيتى عقب يا کنار سر قرار مى‌گيرد.


- مرحلهٔ سوم: چرخيدن دست به‌طور قوسى به بالا و عقب؛ توپ با حرکت قوسى و رو به بالاى دست و باز شدن مفصل آرنج يا پرتاب مايل دست به عقب يا بالا رفتن لگن از خط پرتاب دور مى‌شود و در وضعيتى پشت سر قرار مى‌گيرد.


- مرحلهٔ چهارم: تا دست به‌طور قوسى به پائين و عقب؛ توپ با حرکت قوسى دست رو به پايين و عقب که طى آن دست در ارتفاع زير کمر قرار مى‌گيرد، از خط پرتاب دور مى‌شود.


عمل بازو هنگام تاب خوردن آن به جلو:


- مرحلهٔ اول : بازو مايل است؛ بازو به‌منظور رها کردن توپ در صفحه‌اى مايل نسبت به صفحهٔ عرضى بدن، بالا يا پايين خط افقى شانه‌ها، حرکت مى‌کند. گاهى بازو هنگام حرکت پرتابى خود عمود به بدن و در وضعيتى رو به هدف و جلو قرار مى‌گيرد و اين وضعيت را در طول پرتاب حفظ مى‌کند.


- مرحلهٔ دوم : بازو در وضعيت افقى و مستقل؛ بازو به‌منظور رها کردن توپ در يک صفحهٔ افقى هم‌سطح شانه به جلو حرکت مى‌کند تا با تنه يک زاويهٔ ۹۰ درجه تشکيل دهد. هم‌زمان با قرار گرفتن شانه‌ها به سمت جلو، بازو (مفصل آرنج) با حرکت افقى در شانه به‌طور مستقل به جلو بدن حرکت کرده است (همان‌طور که از زاويهٔ کنار مشاهده مى‌شود).


- مرحلهٔ سوم : تأخير در حرکت بازو؛ بازو به‌منظور رها کردن توپ به‌طور افقى به جلو حرکت مى‌کند، اما در لحظه‌اى که شانه‌ها رو به جلو رسيده‌اند، هنوز در امتداد بدن قرار دارد (همان‌طور که از زاويهٔ کنار مشاهده مى‌شود)، لذا پيش از اينکه شانه‌ها رو به جلو قرار گيرند، حرکت افقى نزديک شدن به خط ميانى بدن توسط بازو انجام نمى‌گيرد.


عمل ساعد هنگام حرکت آن به جلو:


- مرحلهٔ اول : هيچ تأثيرى در حرکت ساعد وجود ندارد؛ ساعد و توپ به‌منظور رسيدن به وضعيت رها کردن در تمام طول عمر در حال حرکت هستند.


- مرحلهٔ دوم : تأخير در حرکت ساعد؛ در اين مرحله به‌نظر مى‌رسد ساعد و توپ تأخير دارند، يعنى يا ساکن در پشت کودک مى‌مانند يا به پائين و پشت حرکت مى‌کنند. پيش از آنکه شانه‌ها رو به جلو قرار گيرند، ساعد در حال تأخير به دورترين نقطه در پشت و عميق‌ترين نقطه در پائين، يا آخرين نقطهٔ ساکن خود مى‌رسد.


- مرحلهٔ سوم : ساعد با حرکت تأخيري؛ ساعد زمانى به نقطهٔ پايانى حرکت خود مى‌رسد که در جهت پرتاب (رو به جلو) قرار گيرد.