تاکنندهٔ کوتاه شست دست

اين عضله داراى دو بخش عمقى و سطحى مى‌باشد که عمل دو بخش فوق نيز کمى متفاوت است.


عصب‌گيري: بخش عمقى از عصب اولنار عمقى و بخش سطحى از عصب مياني


عمل: هر دو سر آن توأماً باعث تاکنندگى مفصل بين استخوان کف و بند اول شست دست مى‌شود. بخش عمقى آن عمل نزديک‌کنندگى مفصل ذکر شده در بالا را باعث گرديده و سر متحرک آن تاکنندهٔ مفصل استخوان کف و مچ دست، در ناحيهٔ شست دست مى‌باشد.


دورکنندهٔ کوتاه شست

سطحى‌ترين عضلهٔ اين قسمت از دست مى‌باشد و هنگام دور شدن شست دست موقعى که با مقاومت روبرو شود، در ناحيهٔ مفصل استخوان کف و مچ قابل لمس مى‌شود.


عصب‌گيري: عصب ميانى


عمل: دور کردن انگشت شست از مفصل استخوان کف و مچ دست، در عين حال باعث حرکات فلکشن و آبداکشن مفصل استخوان کف و بند اول انگشت شست نيز مى‌گردد.


آپوزيتور شست

اين عضله در زير عضلهٔ دورکنندهٔ کوتاه شست دست قرار دارد.


عصب‌گيري: عصب ميانى


عمل: آپوزيشن انگشت شست دست از مفصل کف و مچ دست


نزديک‌کنندهٔ شست دست

به‌طور عمقى در کف دست قرار گرفته است ولى در محل چسبندگى سر متحرک به بخش سطحى دست مى‌آيد و در هنگامى که شست دست با مقاومت به طرف نوک انگشت سبابه برود در بين استخوان اول و دوم کف دست قابل لمس مى‌گردد.


عصب‌گيري: شاخهٔ عمقى کف دستى عصب اولنار


عمل: آداکشن و فلکشن مفصل شست در کف و مچ دست


دورکنندۀ انگشت کوچک

عضله‌اى است که در لبهٔ بيرونى پنجمين استخوان کف دستى قرار گرفته است و هنگامى که انگشت کوچک با مقاومتى قصد دورشدن را دارد، قابل لمس مى‌باشد.


عصب‌گيري: عصب اولنار


عمل: فلکشن و آبداکشن مفصل پنجمين استخوان کف دستى با بند اول انگشت کوچک مى‌باشد.