تاکنندهٔ کوتاه انگشت کوچک

اين عضله در کنار عضلهٔ دورکنندهٔ انگشت کوچک دست و موازى با آن قرار گرفته است. عضله‌اى سطحى است ولى لمس کردن آن به‌علت نزديک‌ بودن آن با عضلهٔ دورکنندهٔ انگشت کوچک مشکل است و احتمال دارد با عضلهٔ فوق اشتباه شود.


عصب‌گيري: عصب اولنار


عمل: فلکشن انگشت کوچک دست از مفصل پنجمين استخوان کف دست با بند اول انگشت کوچک مى‌باشد.


متقابله‌کنندهٔ انگشت کوچک دست

اين عضله در زير عضلات دورکنندهٔ انگشت کوچک و تاکنندهٔ کوتاه انگشت کوچک طورى قرار گرفته است که قابل لمس نيست.


عصب‌گيري: عصب اولنار


عمل: آپوزيشن انگشت کوچک، از مفصل استخوان کف و مچ دست


عضلات بين استخوانى پشت دستى

چهار عضلهٔ سطحى است که در ناحيهٔ پشت دست قرار گرفته، همان‌طور که از نام آنها پيدا است در بين استخوان‌هاى کف دست قرار دارند و به غير از اولين عضلهٔ که بين شست و انگشت سبابه قرار دارد و قابل لمس و رؤيت مى‌باشد، سه تاى ديگر قابل لمس نيستند.


هر کدام از اين عضلات داراى دو سر ثابت است که هر سر به يکى از استخوان‌هاى کف دستى متصل است.


عصب‌گيري: شاخهٔ عمقى کف دستى عصب اولنار


عمل: دورکنندگى مفاصل، استخوان‌هاى ۲ و ۴ کف دستى و بند اول انگشتان سبابه و حلقه، همچنين انحراف انگشت وسط به سمت زند زيرين و زبرين توسط عضلات ۲ و ۳ علاوه بر اين عضلات فوق باعث حرکت فلکشن انگشتان سبابهٔ وسط و حلقه از مفصل کف و بند اول انگشتان مى‌شوند.


عضلات بين استخوانى کف دستى

به تعداد سه عدد بوده و عمل آنها متناسب با موقعيت قرارگيرى آنها عبارتند از: تاکننده و نزديک‌کنندهٔ انگشتان سبابه، کوچک و حلقه از مفصل کف و بند اول انگشتان فوق. اين عضله در زير عضلات بين استخوانى پشت دستى قرار دارد.


عصب‌گيري: شاخهٔ عمقى کف دستى عصب اولنار


عضلات دودى دست

شامل چهار عضله است که به‌طور عمقى و در اطراف تاندون‌هاى عضلهٔ تاکنندهٔ انگشتان قرار گرفته و قابل لمس نيستند.


عمل: اين عضلات عبارتند از فلکشن انگشتان دوم تا پنجم از مفاصل استخوان‌هاى کف و بند اول انگشتان فوق


عصب‌گيري: دودى اول و دوم از عصب ميانى دودى سوم و چهارم از شاخهٔ عمقى کف دستى عصب اولنار