تاکنندهٔ دراز شست دست

اين عضله در امتداد استخوان زند زبرين در ناحيهٔ قدامى ساعد قرار گرفته است. تاندون آن در سطح کف دستى انگشت شست در ناحيهٔ استخوان اول انگشت شست دست (به‌خصوص در هنگام فلکشن بند اول با بند دوم انگشت شست قابل لمس مى‌باشد.


سر ثابت: وسط سطح کف دستى استخوان زند زبرين


سر متحرک: سطح کف دستى پايهٔ استخوان بند دوم شست دست


عصب‌گيري: شاخهٔ کف دستى عصب مياني


عمل: تاکنندهٔ بندهاى انگشت شست و در صورت ادامهٔ انقباض و حضور مقاومت، تاکردن مفصل استخوان کف و مچ در ناحيهٔ شست.


بازکنندهٔ انگشت کوچک دست

عضلهٔ بلندى است که در کنار عضلهٔ بازکنندهٔ انگشتان قرار دارد و تاندون آن زمانى‌که انگشت کوچک در حرکت اکستنشن با مقاومتى روبرو باشد، قابل مشاهده و لمس مى‌گردد.


سر ثابت: تاندون عضلهٔ بازکنندهٔ مشترک انگشتان در ناحيهٔ ساعد


سر متحرک: به تاندون عضلهٔ بازکنندهٔ مشترک انگشتان، درست در نقطهٔ مفصلى استخوان پنجم کف دست با انگشت کوچک متصل است.


عصب‌گيري: عصب عمقى راديال


عمل: بازکردن مفصل استخوان پنجم کف دست با بند اول انگشت کوچک دست.


تاکنندهٔ عمقى انگشتان دست

در قسمت عمقى بخش قدامى ساعد قرار دارد، تاندون آن نيز عمقى بوده و از مفاصل مچ و کف دست عبور مى‌نمايد و قابل لمس نيست.


سر ثابت: بخش بالايى سه چهارم استخوان زند زيرين


سر متحرک: با چهار تاندون به پايهٔ بند آخر چهار انگشت دست متصل مى‌گردد.


عصب‌گيري: عصب اولنار و شاخهٔ بين استخوانى کف دستى عصب ميانى


عمل: تاکنندهٔ بندهاى انگشتان و چنانچه انقباض ادامه يابد، تاکنندهٔ مفصل کف و بند اول انگشتان مى‌شود و در نهايت مچ دس را نيز تا مى‌کند.