بازکنندهٔ دراز شست دست

اين عضله در ناحيهٔ ساعد طورى قرار گرفته است که بخش عضلانى آن به‌سختى قابل لمس مى‌باشد. ولى تاندون آن به‌راحتى در موقع آداکشن شست قابل رؤيت و لمس مى‌باشد.


سر ثابت: بين قسمت ميانى و يک سوم سطح خلفى استخوان زند زيرين


سر متحرک: پايهٔ بند دوم استخوان شست دست در پشت دست


عصب‌گيري: عصب عمقى راديال


عمل: بازکنندهٔ (اکستنسور) مفصل بين استخوان‌هاى بند اول و دوم شست دست، بازکنندهٔ مفصل بند اول و استخوان کف دست، انجام حرکت ريپوزيشن شست، آداکشن و اکستنشن مفصل استخوان کف دست و مچ و همچنين کمک به اکستنشن مچ دست و انحراف آن به سمت زند زبرين.


بنابراين مشاهده مى‌شود که اعمال متعددى را موجب مى‌گردد که در نگاه اول انتظار اين‌گونه تنوع حرکتى از اين عضله وجود نداشت.


بازکنندهٔ کوتاه شست دست

اين عضله در زير عضلهٔ بازکنندهٔ دراز شست دست و در طرف زند زبرين قرار دارد و تاندون آن سطحى بوده و در حالتى که شست با قدرت عمل اکستنشن را انجام دهد قابل لمس و مشاهده مى‌باشد.


سر ثابت: دو سوم سطح بالايى استخوان زند زبرين


سر متحرک: پايه بند اول شست دست


عصب‌گيري: عصب عمقى راديال


عمل: اکستنشن مفصل بند انگشت شست و استخوان کف دست، اکستنشن مفصل استخوان کف و مچ دست و انحراف مچ به سمت زند زبرين


در بعضى از حرکت‌ها عملى مشابه عضلهٔ بازکنندهٔ دراز شست دارد. ولى بعضى از حرکات آن عضله را دارا نيست زيرا موقعيت قرارگيرى آن نسبت به محورهاى حرکتى طورى نيست که فرضاً بتواند حرکتى چون آداکشن را انجام دهد (در حالى‌که بازکنندهٔ دراز شست دست اين‌کار را انجام مى‌دهد.)


عضلهٔ بازکنندهٔ کوتاه و دراز شست دست:


دورکنندهٔ دراز شست دست

از عضلات عمقى ساعد است که در ناحيهٔ خلفى ساعد قرار دارد، ولى تاندون آن سطحى بوده و ممکن است در حالتى که شست دست با نيروى زياد آبداکشن حاصل نمايد، در کنار تاندون عضله بازکنندهٔ کوتاه شست دست لمس شود.


سر ثابت: تقريباً در وسط استخوان زند زيرين قرار گرفته است.


سر متحرک: سطح بيرونى پايهٔ اولين استخوان کف دستي


عصب‌گيري: عصب عمقى راديال


عمل: آبداکشن شست از مفصل استخوان کف و مچ دست و چنانچه انقباض ادامه داشته باشد، باعث انحراف مچ دست به سمت زند زبرين مى‌گردد.


بازکنندهٔ انگشت سبابه

عضلهٔ بلندى است که به‌طور عمقى در ناحيهٔ خلفى ساعد قرار گرفته، ولى تاندون آن در پشت دست سطحى بوده و قابل لمس مى‌باشد و ادامهٔ لمس آن به زند زيرين ختم مى‌شود.


سر ثابت: بخش انتهايى استخوان زند زيرين (سطح خلفي)


سر متحرک: تاندون بازکنندهٔ مشترک انگشتان، در کنار استخوان دوم کف دست و بند اول انگشت سبابه


عصب‌گيري: عصب عمقى راديال


عمل: بازکنندهٔ مفصل انگشت سبابه با استخوان کف دست و شرکت در حرکت آداکشن همين مفصل