حرکات مفاصل

محور حرکتى مفصل آرنج از فوق لقمه و فوق قرقره استخوان بازو عبور مى‌کند و حرکت‌هاى تا شدن (فلکشن) و باز شدن (اکستنشن و هايپراکستنشن) از محور حرکتى فوق صورت مى‌گيرد. مقدار تا شدن اين مفصل تا ميزان ۱۴۵ درجه و ميزان هايپراکستنشن تا حد ۱۰ درجه مى‌تواند انجام شود.


حرکت فلکشن و اکستنشن آرنج
حرکت فلکشن و اکستنشن آرنج

حرکت تا کردن مفصل آرنج از حالت ايستادن آناتوميکى انجام مى‌گردد.


حرکات فلکشن و اکستنشن
حرکات فلکشن و اکستنشن

دو زند زيرين و زبرين که با استخوان بازو مفصل آرنج را مى‌سازند با يکديگر نيز کمى پايين‌تر از مفصل آرنج و کمى بالاتر از مفصل مچ دست مفصل مى‌شوند، که هر دو مفصل فوقانى و تحتانى از نوع مفاصل استوانه‌اى (يک محوره Uniaxial) بوده و موجب حرکات چرخش داخلى (Inward Rotation)(pronation) و چرخش خارجى (Outward Rotation)(Supination) مى‌گردنند. عضلات اين قسمت را به دو دستهٔ چرخش‌دهنده‌هاى داخلى و خارجى Pronator و Supinator تقسيم مى‌کنند که عضلات چرخش‌دهندهٔ داخلى در بخش قدامى محور حرکتى و عضلات چرخش‌دهندهٔ خارجى در بخش خلفى محور حرکتى قرار دارند. وقتى که ساعد در حالت بين گردش داخلى و خارجى باشد در حالت خنثى است. محور حرکتى ساعد از انتهاى فوقانى زند اعلا به انتهاى تحتانى زند اسفل کشيده شده است که در شکل زير ملاحظه مى‌گردد.


محور حرکتى ساعد
محور حرکتى ساعد

حرکت‌هاى ساعد دست شامل موقعيت خنثى (زمانى که شست دست رو به بالا باشد) و همچنين پرونشين (موقعى که پشت دست رو به بالا باشد) و سوپينيشن (موقعى که کف دست رو به بالا باشد) مى‌باشد که در شکل زير ملاحظه مى‌کنيد.


موقعيت ساعد در حالت خنثى
موقعيت ساعد در حالت خنثى
حرکت پرونشين در ساعد
حرکت پرونشين در ساعد
حرکت سوپينيشن ساعد
حرکت سوپينيشن ساعد

ميزان دامنهٔ حرکت‌هاى سوپينيشن درشکل زير نشان داده شده است. برخى از منابع اين مقدار را با کمى تفاوت (P=۸۵۫) ذکر کرده‌اند. شکل‌هاى زير ميزان دامنه‌هاى حرکتى ساعد دست را از دو منبع مختلف نشان مى‌دهد.


حداکثر ميزان درجهٔ چرخش داخلى و خارجى ساعد
حداکثر ميزان درجهٔ چرخش داخلى و خارجى ساعد

حرکت‌هاى سوپينيشن و پرونشين ساعد از روبرو
حرکت‌هاى سوپينيشن و پرونشين ساعد از روبرو