عضلهٔ درون‌گردانندهٔ مدور
عضلهٔ درون‌گردانندهٔ مدور

عضلات حرکت‌دهندهٔ مفاصل

بازويى زند اعلايى

اين عضله در ناحيهٔ قدامى و خارجى زند زبرين قرار دارد، عضله‌اى است سطحى که با خم کردن آرنج و بالا نگه‌داشتن شست دست، در روى ساعد قابل لمس است، مخصوصاً موقعى که مچ دست در حرکت فلکشن آرنج با مقاومتى روبرو باشد.


سر ثابت: دو سوم بخش پايينى و بيرونى استخوان بازو


سر متحرک: سطح خارجى زائدهٔ نيزه‌اى زند زبرين


عصب‌گيري: عصب راديال


عمل: فلکشن آرنج، کتاب آناتومى حرکتى اين عضله را نيمه برون و نيمه درون گردانندهٔ ساعد ذکر کرده است. در عين حال بررسى‌هاى انجام شده با استفاده از الکتروميوگرافى نشان داده است وقتى که آرنج حالت کاملاً کشيده (اکستنشن) را دارد اين عضله فاقد قدرت چرخش‌دهندگى (داخلى يا خارجي) مى‌باشد و مؤثرترين عمل آن فلکشن آرنج است. موقعيت قرارگيرى اين عضله و بهرهٔ مکانيکى زيادى که نسبت به دو سر بازويى دارد آن را به يک فلکسور بسيار قوى آرنج در حالت عادى مبدل ساخته است.


بازويى قدامى

همان‌طور که از نامش پيدا است در بخش قدامى آرنج قرار دارد و وقتى که حرکت فلکشن آرنج با مقاومتى روبرو باشد در ناحيهٔ بيرونى عضلهٔ دو سر قابل لمس مى‌شود و چون در زير عضلهٔ دو سر قرار دارد لمس کردن آن در حالت عادى مشکل است.


سر ثابت: نيمهٔ پايينى بخش قدامى استخوان بازو.


سر متحرک: سطح قدامى زائدهٔ منقارى زند زيرين


عصب‌گيري: پنجمين تا هفتمين عصب نخاع گردنى


عمل: تاکنندهٔ آرنج، اصطلاحاً آن را عضلهٔ پرکار مفصل آرنج مى‌گويند.


درون‌گردانندهٔ مدور

در قسمت قدامى و بالاى ساعد قرار دارد.


سر ثابت: داراى دو سر مى‌باشد، که يکى به قسمت پايين و داخلى استخوان بازو و ديگرى به استخوان زند زيرين متصل است.


سر متحرک: سطح خارجى و نزديک وسط استخوان زند زبرين


عصب‌گيري: عصب مياني


عمل: درون‌گردانندهٔ ساعد و تاکنندهٔ مفصل آرنج. بهترين موقعيت حرکتى آن موقعى است که دو حرکت فوق توأماً انجام شود.


مربع درون‌گرداننده

اين عضله در قسمت پايين ساعد قرار داشته و چون عمقى مى‌باشد قابل لمس شدن نيست.


سر ثابت: يک چهارم پايين سطح قدامى زند زيرين


سر متحرک: يک چهارم پايين سطح قدامى زند زبرين


عصب‌گيري: عصب مياني


عمل: چرخش داخلى ساعد که کار اصلى آن است، در چرخش داخلى که آرام انجام شود و با مقاومتى صورت نگيرد تنها اين عضله عمل مى‌کند، ولى اگر چرخش با سرعت انجام شده و يا با مقاومتى همراه باشد عضلهٔ درون‌گردانندهٔ مدور نيز به کمک مى‌آيد.


برون‌گردانندهٔ کوتاه

اين عضله توسط عضلات برون‌گردانندهٔ دراز و بازکننده‌هاى مچ دستى پوشيده شده است و قابل لمس شدن نيست.


سر ثابت: برجستگى خارجى (فوق لقمه) استخوان بازو و سطح خلفى زند زيرين


سر متحرک: سطح خارجى يک سوم بالاى استخوان زند زبرين


عصب‌گيري: عصب راديال


عمل: چرخش خارجى ساعد (برون‌گردانندهٔ ساعد).


در حالتى که آرنج کشيده است اين عضله در بهترين شرايط چرخش خارجى خود قرار دارد.


سه گوش آرنجى

عضلهٔ کوچک و سه گوشى است که در بالاى سطح خلفى ساعد قرار دارد.


سر ثابت: سطح خلفى برجستگى خارجى (فوق لقمه) استخوان بازو


سر متحرک: سطح خارجى زائدهٔ آرنجى و سطح خلفى استخوان زند زيرين


عمل: بازکننده (اکستنسور) مفصل آرنج


اين عضله با عضلهٔ سه سر همکارى مى‌کند، در واقع به‌علت کوچکى و موقعيت قرارگيرى در عمل فوق ضعيف مى‌باشد.مفاصل آرنج و ساعد به شکل بسيار مطلوبى جهت فعاليت‌هاى ورزشى و روزمره به‌وجود آمده‌اند. از نقطه‌نظر ساختمان مفصلى بسيار قوى هستند و در عين حال داراى دامنهٔ حرکتى کافى و رضايت بخشى مى‌باشند. همچنين عضلات احاطه‌کنندهٔ مفاصل فوق داراى قدرت کافى مى‌باشند. بنابراين حرکات فلکشن-اکستنشن و سوپينشن-پرونيشن آرنج و ساعد به‌خوبى انجام مى‌گردد. مفاصل فوق در بسيارى از حرکات ورزشى چون: تير و کمان، اسکى روى آب، پرتاب‌هاى بالاى دست مانند نيزه و وزنه، شناها، سرويس واليبال، ضربات تنيس و بسيارى از حرکات ديگر به‌کار مى‌روند.