براى شناخت حرکت بايد مفاهيم آن توسط مربيان تربيت بدنى و دانش‌آموزان (بدون توجه به سن) مورد مطالعه قرار مى‌گيرد. اين مفاهيم از ديدگاه رودلف لابان (Rudolph Laban) در مورد چهار عنصر حرکت، اخذ شده است: