سطح

بدن در صفحات افقى مختلف (بالا - پايين - وسط) حرکت مى‌کند. سطوح در فضاى شخصى و عمومى و در تمام حرکات انتقالى و غيرانتقالى وجود دارد.


اهداف آموزشى مفاهيم سطح عبارتند از:


۱. تشخيص بلندي، پستى و ميانه در سطوح؛


۲. توانايى تغيير سطوح؛


۳. ترکيب تغييرات سطح با فضا و جهت.


سؤالات پيشنهادى براى بررسى سطح:


بدن تا چه ارتفاعى بالا مى‌رود؟ بدن تا چه اندازه پايين مى‌آيد؟


آيا دانش‌آموز مى‌تواند با دست‌ها در پايين و پاشنه‌ها در بالا حرکت کند (بالانس)؟


آيا دانش‌آموز قادر است در هنگام دويدن، سطح را تغيير دهد (از بالا به پايين و وسط)؟

مسيرها

خط حرکت از نقطه‌اى به نقطه‌اى ديگر در يک فضا را مسير گويند. البته ممکن است کل بدن در يک فضاى عمومى حرکت کند (مثلاً دويدن از يک منطقه به منطقهٔ ديگر در بيسبال) و يا بخشى از بدن در فضاى شخصى حرکت کند (مانند تاب دادن افقى چوب بيسبال در سطح افق با دست‌ها).


اهداف تدريس مفاهيم مسيرها:


۱. آشنايى دانش‌آموزان با مسيرهايى که بدن در آنها حرکت مى‌کند. اين مسيرها ممکن است مستقيم و يا غيرمستقيم باشند؛


۲. توسعهٔ قابليت حرکت بدن در مسيرهاى مختلف؛


۳. دانش‌آموز شخصاً مسير ويژه‌اى را براى حرکت انتخاب کند؛


سؤالات پيشنهادى براى مطالعهٔ مسيرها:


کوتاهترين مسير به ديوار کدام است؟


آيا دانش‌آموز مى‌تواند در مسير زيگزاگ يا دايره‌اى حرکت کند؟


دست‌ها در چه مسيرى مى‌توانند حرکت کنند؟ ديگر اعضاى بدن در مسيرهاى مختلف چگونه حرکت مى‌کنند؟ و آن مسيرها کدامند؟