چگونگى حرکت بدن از عواملى چون زمان، نيرو و جريان حرکت متأثر مى‌شود. ساير عوامل مثل شکل بدن و ارتباط بدن با اشخاص ديگر و يا اشياء نيز بر حرکت اثر مى‌گذارند.


زمان

زمان با سرعت حرکت در ارتباط است. سرعت حرکت از خيلى سريع تا آهسته متغير است. در بسيارى از ورزش‌ها تغييرات سرعت ضرورى است؛ براى مثال در فوتبال، دوندهٔ صاحب توپ ممکن است مجبور شود سرعت خود را کم کند تا ياران هم‌تيمى دفاع حريف را سد کنند و سپس به‌سرعت خود بيفزايند و پس از جا گذاشتن آنها به طرف دروازه پيش رود. در ورزش‌هايى چون بسکتبال حرکات انفجارى مورد نياز است و توان قابل توجهى نيز براى ريباند کردن توپ لازم است.


اهداف يک برنامهٔ آموزشى مفاهيم زمان:


۱. تشخيص سرعت ملايم، آهسته و سريع؛


۲. توانايى افزايش يا کاهش سرعت، شتاب دادن و يا کاهش شتاب؛


۳. توانايى تغيير آهنگ به‌صورت منظم و يا نامنظم و به‌نرمى و يا به‌طور ناگهاني.


سؤالات پيشنهادى براى بررسى مفاهيم زمان:


با چه آهستگى مى‌توانيد از يک طرف سالن به طرف ديگر راه برويد؟


آيا قادريد به يک طرف سالن به پهلو سر بخوريد و با يک حرکت آهسته و سرعت منظم به جاى خود برگرديد؟


آيا مى‌توانيد هنگام راه رفتن (دويدن، لى‌لى کردن و پريدن) با صداى طبل سرعت خود را تغيير دهيد؟


با چه سرعتى مى‌توانيد بدن خود را از حالت سکون به حرکت درآوريد؟

نيرو

تأثيرگذارى بدن يک شخص بر شخص يا چيز ديگر را نيرو مى‌گويند. اين نيرو به‌وسيلهٔ انقباضات عضلانى به‌وجود مى‌آيد. بدن علاوه بر تولدى نيرو آن را به‌کار مى‌برد يا جذب مى‌کند. حرکات و اعمال مختلف به مقدار نيروى متفاوتى نياز دارد و ابقاى اين حرکات نيز به اعمال صحيح نيرو نيازمند است؛ براى مثال به‌دليل تفاوت وزن اشياء انداختن توپ سافت‌بال به نيروى بيشترى نياز دارد تا پرتاب کردن توپ تنيس، براى ضربه‌ زدن با چوب بلند در مقايسه با چوب کوتاه به نيروى کمترى نياز هست (اهرم درازتر بهرهٔ مکانيکى بيشترى دارد).


براى کاربرد نيرو در حرکت، فرصت‌هاى زيادى وجود دارد. براى حرکت تمام اعضاى بدن، براى مقابله با نيروى جاذبه و براى حفظ وضعيت بدنى نيز بايد نيرو اعمال شود. البته مهمترين موردى که بايد مورد توجه باشد، قابل کنترل بودن نيرو است.


اهداف يک برنامهٔ بررسى مفاهيم نيرو:


۱. تشخيص نيروهاى سبک، ضعيف، سنگين و قوى و تشخيص تفاوت آنها؛


۲. توانايى در کنترل تنش عضلانى تا حدود مورد نياز براى اجرا؛


۳. توانايى استفادهٔ مؤثر از درجات مختلف نيرو؛


سؤالات پيشنهادى براى بررسى و آموزش مفاهيم نيرو:


آيا مى‌‌توانيد به نرمى و آهستگى راه برويد؟


آيا مى‌توانيد به هوا پريده، مثل پر به زمين برگرديد؟


آيا مى‌توانيد توپ را با ملايمت به طرف همکلاسى خود پرتاب کنيد؟


با چه شدت و به چه نرمى مى‌توانيد توپ را به ديوار بکوبيد؟

جريان حرکت

جريان يعنى پيوستگى و هماهنگى در حرکت. در يک حرکت ملايم و پيوسته بايد نيروهاى بيرونى و درونى کنترل شوند تا انتقال صحيحى در مقادير نيروهاى مختلف صورت گيرد. حرکات ممکن است جريانى آزاد و يا محدود باشد. در حرکت داراى جريان آزاد، حرکت تا يک نتيجه و يا پايان کنترل شده‌اى ادامه مى‌يابد. حرکاتى داراى جريان محدود هستند که براى حفظ تعادل در نقاط متعدد حرکت، جريان آن به‌صورت لحظه‌اى متوقف مى‌شود. حرکات زمينى ژيمناستيک نمونهٔ بارزى از حرکت داراى جريان محدود است که در نقاط مختلفى از حرکت، اجراکننده در وضعيت متعادل آن را متوقف مى‌کند.


اهداف يک برنامه در مطالعهٔ مفاهيم جريان حرکت:


۱. تشخيص جريان آزاد و جريان محدود؛


۲. توانايى اجراى حرکت با توقف‌هاى ناگهاني؛


۳. توانايى اجراى حرکت مؤثر و زيبا.


سؤالات پيشنهادى براى بررسى مفاهيم جريان:


آيا مى‌توانيد هنگام دو يکى از انواع غلت زدن را اجرا کنيد و پس از غلت خوردن نيز به دويدن ادامه دهيد؟


آيا مى‌توانيد غلت بخوريد و براى مدت ۳ ثانيه در يک وضعيت متعادل متوقف شويد؟


چه مدت مى‌توانيد روى ميلهٔ بارفيکس تاب بخوريد؟ تعداد تاب‌ها را چگونه مى‌توان زياد کرد؟ چرا؟