منابع انرژی راهنما
آشنایی بامنابع مختلف انرژی
http://www.cpast.org
انرژی حاصل از فیوژن
http://www.fusion.org.uk
اطلاعاتی درباره‌ی انرژی
http://www.learnaboutenergy.org
انجمن انرژی خورشیدی ایران
http://www.irses.org